Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Základy společenských věd

A. Psychologie jako věda:
1. Předmět a úkoly psychologie
2. Vývoj psychologie jako vědy (Wundt, behaviorismus, tvarová psychologie, kognitivní psychologie, humanistická psychologie, hlubinná psychologie)
3. Psychické jevy: stavy, procesy a vlastnosti
4. Poznávací psychické procesy: vnímání, představivost, myšlení, řeč, pozornost, intuice
5. Psychické funkce, nevědomí, struktura lidské psychiky
6. Psychologie osobnosti: struktura, vlivy, vlastnosti
7. Dynamické vlastnosti osobnosti, charakter, schopnosti, vlohy, nadání, talent
8. Učení: obsah, druhy, způsoby, techniky a triky, paměť
9. Motivace osobnosti: potřeby, pudy, zájmy, záliby, sklony, city, postoje, životní plány, aspirace
10. Psychologie komunikace: asertivita a tolerance, funkce zdvořilosti, neverbální komunikace

B. Úvod do sociologie:
11. Předmět a vývoj sociologie jako vědy, česká sociologie
12. Příroda a kultura, kulturní normy a instituce, masová kultura
13. Socializace, sociální struktura a stratifikace
14. Sociální role, komplex rolí, konflikt rolí, rolová očekávání
15. Sociální útvary: kategorie, publika, davy, skupiny, normy, instituce, moc
16. Národ a národnosti, rasy
17. Vznik konfliktů, sociální deviace

C. Úvod do politologie:
18. Funkce politiky, její subjekty,
19. Ideologie a otevřená společnost: liberalismus, konservatismus, socialismus, fašismus, nacismus, komunismus, anarchie, feminismus, environmentalismus
20. Stát, podstata a účel, formy řízení
21. Ústava jako nejvyšší zákon státu, ústava ČR
22. Dělba moci: zákonodárná, výkonná, soudní
23. Demokracie: vymezení, přímá a zastupitelská
24. Volební systémy, volby

D. Základy právního vzdělání:
25. Původ a smysl práva, svoboda, mravnost, právo a morálka
26. Právní normy, subjekty právních vztahů, právo veřejné a soukromé, právnické profese
27. Občanské právo
28. Rodinné právo,
29. Správní právo
30. Pracovní právo
31. Trestní právo

E. Úvod do ekonomického myšlení:
32. Ekomomie, její dělení, ek. subjekty, vznik a vývoj ekonomie jako vědy
33. Mikroekonomie: teorie nabídky a poptávky
34. Makroekonomie: národní hospodářství, zjednodušený makroekonomický koloběh
35. HDP, inflace, platební bilance, zaměstnanost
36. Peníze, bankovní soustava
37. Právo v ekonomii: živnostenské a obchodní právo

F. Mezinárodní vztahy:
38. Evropská integrace, vstup ČR do Evropské unie
39. Charakteristika a význam mezinárodních organizací
40. NATO: kolektivní sebeobrana
41. Planetární problémy

G. Filosofie, etika a teorie vědy:
42. Spektrum lidského poznání: mýtus, filosofie, vědy, umění, náboženství, vymezení a vzájemné vztahy
43. Základní filosofické disciplíny: etika, gnoseologie a ontologie
44. Předsócratická filosofie
45. Sócratés, Platón a Aristoteles
46. Filosofie a etika v helénistickém období
47. Pozdní starověk a zrod evropské civilizace
48. Vrcholný středověk a tzv. renesance
49. Novověký obrat ve filosofii a etice, Jan Amos Komenský a baroko
50. Německá klasická filosofie
51. Pád německé klasiky: skepse a nové naděje
52. Zlom ve filosofickém a etickém uvažování na poč. 20. století: fenomenologie E. Husserla a jeho pokračovatelé
53. Existencialismus: M. Heidegger, A. Camus, J. P. Sartre…
54. Jazyk v centru filosofického uvažování: strukturalismus, L. Witgenstein, hermeneutika
55. Postmoderna a dekonstrukce

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara