Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Český jazyk

  Okruhy literatury
1. Přehled starší české literatury do konce 14. století
2. Odraz krize středověké společnosti 15. století v české literatuře
3. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře
4. Význam osobnosti a díla J. A. Komenského, baroko
5. Literární počátky národního obrození
6. Lidová slovesnost, ohlasová poezie, baladická epika v české literatuře 19. a 20. století
7. Romantismus ve světové literatuře
8. Romantismus v české a slovenské literatuře
9. Počátky realismu v české poezii a próze
10. Vývoj českého divadla od doby NO až dokonce 19. století
11. České divadlo 20. století
12. Tvorba májovců
13. Ruchovci a lumírovci
14. Kritický realismus ve světové a české literatuře
15. Poezie České moderny a umělecké směry na přelomu století
16. Generace anarchistických buřičů
17. Téma 1. světové války ve světové a české literatuře
18. Česká poezie 20. let 20. století
19. Česká poezie 30. let 20. století
20. Česká meziválečná próza
21. Karel Čapek a jeho dílo
22. Česká poezie a próza v období 2. světové války
23. Obraz 2. světové války a osvobození v české literatuře
24. Česká poválečná poezie
25. Česká poválečná próza
26. Světová poválečná literatura

  Okruhy z jazyka
1. O původu a vývoji českého jazyka
2. Vývoj slovní zásoby
3. Větné členy a polovětné konstrukce
4. Souvětí
5. Jazykověda a její disciplíny, přehled vývoje naší jazykovědy
6. Slovní druhy a principy jejich třídění
7. Zvuková stránka jazyka
8. Vývoj slovanských jazyků, slovenština ve srovnání s češtinou,
9. Význam slova a jeho složky
10. Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, věty podle složení (členitosti)
11. Odchylky od větného schématu
12. Publicistický styl
13. Mluvnické kategorie jmen a sloves
14. Jazyk spisovný a útvary nespisovné
15. Aktuální členění výpovědi. Pořádek slov
16. Souřadné spojování vět a větných členů
17. Stylistické rozvrstvení slovní zásoby
18. Tvoření slov v češtině
19. Výpověď a věta, mluvnická stavba věty jednoduché, větné vztahy
20. Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma
21. Obohacování slovní zásoby
22. Funkční styly a slohotvorní činitelé
23. Slohové postupy a útvary
24. Jazyk a racionální studium textu, zpracování informací
25. Souvětí podřadné

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara