Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Dějepis

1. Základní historické pojmy a formy a metody historikovy práce
2. Člověk a základy jeho antropogeneze
3. Paleolitické kultury
4. Neolit
5. Bronzová a železná doba
6. Zemědělské starověké civilizace na Blízkém východě (kromě Egypta a Mezopotámie)
7. Starověký Egypt a Mezopotámie
8. Egejská oblast, antické Řecko a helénistický svět
9. Etruská kultura a počátky Říma, Římská republika a císařství
10. Antická kultura, vznik křesťanství a zánik antického světa
11. Formování nového etnického obrazu Evropy
12. Byzantská říše a východní kulturní okruh
13. Západní kulturní okruh a Francká říše
14. Vznik a vývoj evropských států - Francie, Anglie a Itálie; Normané
15. Střední Evropa - Sámova říše, Velká Morava, polský a uherský stát, Svatá říše římská a počátky českého státu
16. Raně středověká společnost, katolická církev a úloha papežství
17. Arabská říše a islám
18. Společnost vrcholného středověku, středověká agrární revoluce, uzbanizace, kolonizace, obchod a řemesla
19. Český stát a střední Evropa ve vrcholném středověku
20. Střetávání křesťanské Evropy s jinými kulturami
21. Krize 14. století a kacířská hnutí
22. Svatá říše římská za Lucemburků a Habsburků
23. Český stát za vlády lucemburské dynastie, husitství, česká reformace a český stát v poděbradské době
24. Vztahy mezi středověkými evropskými státy
25. Životní styl a kultura středověku
26. Renesance, humanismus a reformace
27. Zámořské objevy
28. Raně novověký (pozdněstředověký) stát a společnost
29. Nové mocenské poměry v Evropě
30. Český stát jako součást jagellonské středoevropské a habsburské celoevropské politiky
31. Třicetiletá válka
32. Vývoj evropských mocností v období raného novověku
33. Revoluce období raného novověku
34. Zrodmoderní vědy a filozofie v 16-18. století
35. Myšlení a kultura raného novověku
36. Osvícenství a velká francouzská revoluce
37. Napoleonská Francie a napoleonské války
38. Americký boj za nezávislost
39. Modernizace společnosti, průmyslová revoluce, vznik občanské společnosti a její principy, pojem ústavy a revoluce jako nástroj politické přeměny
40. Změny sociální struktury evropské a evropeizované společnosti
41. Národní hnutí 19. století a nacionalismus včetně utváření novodobého českého národa a Češi a česká politiky v habsburské monarchii
42. Vznik velkých národních států v Německu a Itálii
43. Moderní kolonialismus a postupné pronikání evropskách civilizačních a kulturních prvkůdo mimoevropských civilizací
44. Evropské vcelmoci, jejich soupeření v 19. století a USA v 19. století
45. Ideové a kulturní proudy 19. století, životní styl a každodenní život
46. První světová válka
47. Ruské revoluce
48. Poválečná Evropa
49. Československo 1918/1938
50. Meziválečné totalitární systémy a autoritativní režimy, demokratické mocnosti a světová hospodářská krize
51. Rozpad versailleského systému, úsilí o kolektivní bezpečnost a válečné konflikty 30. let
52. Kultura meziválečného období
53. Druhá světová válka, okupované české země, odboj proti okupantům a výsledky druhé světové války
54. Poválečné Československo 1945/1948
55. Studená válka a vyspělé demokracie ve 2. polovině 20. století včetně procesu uvolnění a úsilí o sociální stát
56. SSSR, komunistický blok a Československo pod komunistickou mocí
57. Třetí svět a proces dekolonizace
58. Rozpad komunistických režimů a sovětského mocenského bloku
59. Rozdělení Československa a Česká republika
60. Cesta k současnému světu na přelomu 20. a 21. století a globální svět

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara