Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024
Tiskni článek Sdílej!

 • Maturitní zkouška má část společnou a profilovou. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Ředitel školy pro maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 stanovil v souladu s odstavcem (3) § 79 školského zákona tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části:

  Povinné zkoušky
  (žák volí 2 předměty)
  Ústní zkouška Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, hudební výchova
  Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce Literární seminář, výtvarná výchova

  Nepovinné zkoušky
  (žák volí max. 2 předměty)
  Ústní zkouška Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, hudební výchova
  Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce Literární seminář, výtvarná výchova
  Didaktický test Matematika rozšiřující

 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy tak, jak je uvedeno v příloze tohoto pokynu.
 • Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
 • Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví alespoň 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
 • Pod následujícím odkazem najdete kritéria hodnocení písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků.
 • Profilovou maturitní zkoušku z jednoho cizího jazyka v profilové části lze nahradit jazykovým certifikátem na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky za těchto podmínek:
 • Obhajoba maturitní práce z literárního semináře a výtvarné výchovy trvá 15 minut.
 • Legislativní rámec nové maturitní zkoušky tvoří §77 - §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění.
 • Témata povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024
 • Důležité termíny:
  • 1. prosinec 2023 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  • 31. 3. 2024 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
  • 31. 3. 2024 – termín pro odevzdání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem
  • 3. 4. 2024 – termín písemné práce z anglického jazyka
  • 4. 4. 2024 – termín písemné práce z českého jazyka a literatury
  • 5. 4. 2024 – termín písemné práce z francouzského, německého a ruského jazyka
  • 2. května - 7. května 2024 - didaktické testy společné části
  • příprava na maturitní zkoušku (tzv. "svatý týden"): 13. - 17. května 2024
  • 20. května - 24. května 2024 - zkoušky profilové části, obhajoby maturitních prací před zkušební komisí
 • Veškeré informace o podobě maturitní zkoušky najdete na webu maturita.cermat.cz.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara