Zabezpečení ochrany osobních údajů (GDPR)
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Zabezpečení ochrany osobních údajů (GDPR)
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců na základě a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů:
Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod
zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D., ředitelem školy (bouchal@ghb.cz, tel. 569 669 331)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: :
Mgr. Bc. Hana Kadečková:
kadeckova@ghb.cz, tel. 569 669 332

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o technicko-organizačním opatření k zajištění ochrany osobních údajů (GDPR), včetně kontrolních mechanismů. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Zpracování osobních údajů ve škole je dáno právními předpisy (např. údaje z přihlášky ke studiu, údaje získané od zákonných zástupců v průběhu vzdělávání) nebo zvláštními účely (vyplývají ze zajišťování provozu školy, zejména sportovních kurzů, exkurzí, řešení pojistných událostí). Ke zpracování osobních údajů dává informovaný souhlas subjekt údajů (žák, zákonný zástupce).

Škola zajistí zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu a pouze po nezbytnou dobu (zpravidla po dobu studia subjektu údajů).

Žák a zákonný zástupce žáka má právo na:

  • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají
  • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů (tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů)
  • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné

Pokud se žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka domnívá, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost řediteli školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara