Charakteristika školy
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Charakteristika školy
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod je všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů (viz úspěšnost našich absolventů při přijímání na VŠ).

Gymnázium Havlíčkův Brod si klade za cíl všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost mladého člověka. Učitelé svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací složky a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je kladen na důležitost vědeckého poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, formování intelektuálního a mravního rozvoje, přípravu na tvořivou práci a budoucí profesi. Škola dále poskytuje i výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou, v případě zájmu je schopna též nabídnout výchovu náboženskou.

Škola nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny (ve školním roce 2018/2019 16 kmenových tříd - 8 tříd osmiletého studia, 8 tříd čtyřletého studia).

Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebními plány ( nižší stupeň osmiletého studia - prima až kvarta, vyšší stupeň osmiletého studia - kvinta až oktáva a čtyřleté studium). V souladu s učebním plánem jsou zařazovány do výuky i další organizační formy: přednášky, divadelní a filmová představení, exkurze, kurzy, zájezdy, výměnné pobyty v zahraničí, výlety atd.

Výchova a vzdělávání nad rámec povinného vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy.

Absolvent je připraven ke studiu:
- na vysokých školách všech typů,
- na vyšších odborných školách,
- k nástavbovému studiu na ostatních středních školách.

Profil absolventa:
Absolvent GHB je schopen samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je zodpovědný jak v osobním tak i v občanském (veřejném) životě a má vřelý vztah k Evropě i své vlasti.
Na evropském trhu práce je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, cestovním ruchu, sociální a kulturní oblasti. Nezanedbatelnou výhodou je jeho flexibilita při kvalitativních změnách poptávky na trhu práce a zapracování se v různých oborech. Absolvent školy má též předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech.


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara