Výsledky zpětnovazebního dotazníku
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Výsledky zpětnovazebního dotazníku
22. 12. 2022 (1166 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Prostřednictvím dotazníků jsme chtěli zmapovat, jak dění ve škole vnímají studenti i rodiče. Navazujeme při tom na zpětnovazební zjišťování z let 2019-2021, zejména na školník dotazník z podzimu 2021, který reflektoval návrat studentů do školy po dlouhé covidové pauze a krajský dotazník z ledna 2022, který podrobněji doplňoval naše vlastní zjištění.

Otázky studentských i rodičovských dotazníků mířily k subjektivnímu prožívání náročnosti studia jako celku i konkrétních předmětů, poskytly tak zpětnou vazbu vyučujícím jednotlivých předmětů, třídním učitelům i plánování další práce na úrovni školy jako celku.

Pro větší přehlednost jsme tentokrát připravili zvlášť dotazníky pro studenty vyššího a nižšího gymnázia. Díky tomu se nám potvrdil předpoklad, že studium na vyšším stupni je studenty vnímáno jako náročnější a generující tak závažnější studijní problémy.

Už loni se osvědčilo mapovat názory rodičů – jejich vnímání vhodně doplňuje to, jak své studium reflektují studenti.

STUDENTI NIŽŠÍHO GYMNÁZIA

1. GRAF: NÁVRATNOST
Dotazník určený primánům, sekundánům, terciánům a kvartánům vyplnilo celkem 85 studentů ze 122, návratnost tak činila 69,7%.
Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

2. OTÁZKA: ČASOVÁ NÁROČNOST DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
Jako časově náročné vnímají studenti nižšího gymnázia zejména přírodovědné předměty fyziku, chemii a biologii, ale také cizí jazyk a matematiku. Také u studentů vyššího cyklu nepřekvapivě dominují vyjmenované předměty. Tento výsledek komentujeme níže v části věnované studentům vyššího cyklu.
Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

3. OTÁZKA: PROŽÍVÁNÍ STUDIJNÍCH POTÍŽÍ
Pouze tři studenti z celkového počtu vnímají své studium jako zásadněji obtížné.
Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

4. OTÁZKA: PŘÍČINY STUDIJNÍCH POTÍŽÍ
Své studijní potíže studenti nižšího gymnázia většinové přisuzují vlastní nedostatečné motivovanosti. Ve volbě „jiné“ nejčastěji uváděli dvě nebo i tři předchozí možnosti najednou. Výstupy ze třetí a čtvrté otázky za jednotlivé třídy byli předány třídním učitelům, kteří je dále využijí ve své třídnické práci.

 

Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

5. OTÁZKA: CO POMÁHÁ PŘI ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Výsledky páté otázky ukázaly rozdíl mezi vyšším a nižším gymnáziem. Zatímco studenti nižšího cyklu se obracejí především na své rodiče, pro studenty vyššího cyklu hraje při řešení studijních potíží vrstevnický kolektiv - svědčí to mj. o důležité roli třídnické práce a adaptačních a stmelovacích aktivit v rámci třídy i školy jako celku.
Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

6. A 7. OTÁZKA: POTÍŽE V KONKRÉTNÍCH PŘEDMĚTECH
Výstupy ze šesté a sedmé otázky opět ukazují na rozdíl mezi vyšším a nižším cyklem. I když struktura předmětů, které studentům činí vážnější potíže, je v obou případech podobná. Počet a obsah odpovědí u sedmé otázky svědčí o tom, že drtivá většina studentů nižšího gymnázia neprožívá při studiu vážnější potíže.
Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

8. OTÁZKA: PRÁCE TŘÍDNÍCH UČITELŮ
Osmá otázka nastavila zrcadlo práci třídních učitelů. Z hlediska školy jako celku je potěšující, že v naprosté většině případů u obou cyklů převládají kladné odpovědi. Každý třídní učitel obdržel strukturu odpovědí studentů své třídy, což opět poskytlo impuls jejich třídnické práci.
Dotazník pro studenty nižšího gymnázia, listopad 2022

 

STUDENTI VYŠŠÍHO GYMNÁZIA

1. GRAF: NÁVRATNOST
Na vyšším gymnáziu na otázky dotazníku odpovědělo 221 studentů z celkového počtu 357, návratnost tak činila 61,9%.
Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

2. OTÁZKA: ČASOVÁ NÁROČNOST DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
Struktura časové náročnosti kopíruje odpovědi studentů nižšího cyklu. Ovšem návazné odpovědi ukazují, že studenti vyššího cyklu čelí složitějším výzvám. Logicky se nabízí úvaha o tom, zda by systémovým řešením jejich studijní zátěže nemohlo být rozšíření nabídky volitelných předmětů na úkor těch, které jsou povinné pro všechny. Další případné kroky tímto směrem však vyžadují pečlivou analýzu a přípravu návazných kroků.
Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

3. OTÁZKA: PROŽÍVÁNÍ STUDIJNÍCH POTÍŽÍ
Odpovědi na otázku číslo tři byly poskytnuty třídním učitelům, kteří budou v další práci mj. věnovat pozornost studentům, již uvedli, že studium nezvládají nebo zvládají s velkými obtížemi. Pro nastavení školní práce v dalších letech na úrovni školy jako celku je pak podstatné, že většina studentů s touto negativní volbou se rekrutuje ze tříd maturitního ročníku.
Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

4. OTÁZKA: PŘÍČINY STUDIJNÍCH POTÍŽÍ
Z odpovědí na čtvrtou otázku vyplývá, že převládají potíže spojené s vlastní motivací a s nároky v jednotlivých předmětech. Tyto dvě volby ilustrativně doplňuje možnost „jiné“, ve které studenti nejčastěji uváděli variace následujících odpovědí (řazeno dle četnosti, citováno bez jazykových úprav): Nemám s s výukou potíže; Rád bych se učil všechno a zároveň měl nějaký život mimo školu, ale jednoduše se mi to zdá skoro nemožné; Trávím učením hodně času, v některých předmětech jsou vysoké nároky, mám malou motivaci kvůli špatným známkám; Všechny tři možnosti dohromady; Je toho moc; Trávím čas jinak. Druhá z uvedených odpovědí ukazuje na významnou skupinu studentů (častěji spíše studentek), kteří usilují o výkony hodnocené nejlepšími známkami. Systémovou pomocí této skupině studentů by mohlo být specializovanější studium, o němž jsme psali u otázky druhé.
Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

5. OTÁZKA: CO POMÁHÁ PŘI ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Výstupy páté otázky jsme již komentovali u nižšího gymnázia.
Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

6. A 7. OTÁZKA: POTÍŽE V KONKRÉTNÍCH PŘEDMĚTECH
Šestá a sedmá otázka poskytla impulsy k práci pedagogů konkrétních předmětů i třídních učitelů.
Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

8. OTÁZKA: PRÁCE TŘÍDNÍCH UČITELŮ
S výstupy z osmé otázky jsme pracovali stejně jako u studentů nižšího cyklu.
Dotazník pro studenty vyššího gymnázia, listopad 2022

 

RODIČE

1. GRAF: NÁVRATNOST
Na otázky rodičovského dotazníku odpovědělo 272 respondentů ze 479 možných, návratnost tak činila 56,8%.
Dotazník pro rodiče, listopad 2022

2. OTÁZKA: ČASOVÁ NÁROČNOST DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
Ve srovnání s odpověďmi studentů u rodičů v pohledu na studijní zátěž převládají optimističtější volby, což je nepochybně do jisté míry dáno větší životní zkušeností rodičů, může to však vypovídat i o tom, že v gymnaziálním typu studia podporují své děti vysoce motivovaní rodiče, kteří mohou mít tendenci reálně prožívané potíže přehlížet.
Dotazník pro rodiče, listopad 2022

3. OTÁZKA: PŘÍČINY STUDIJNÍCH POTÍŽÍ
Struktura odpovědí na třetí otázku kopíruje odpovědi studentské. V odpovědi „jiné“ také převládají ty, s nimiž jsme se setkali už u studentského dotazníku (opět srovnány dle četnosti): obojí; nemá žádné potíže; Pokud se student snaží zvládnout veškeré školní povinnosti na 100%, nezbývá mu čas na téměř žádné koníčky; Castecne psychika dcery - stres a obavy z neuspechu, unava svazuji ruce; Nedostatečné znalosti že ZŠ; snaha o co nejlepší výsledky; Problém s efektivní přípravou. Slabší výsledky i přes nemalou domácí přípravu.
Dotazník pro rodiče, listopad 2022

4. OTÁZKA: POTÍŽE V KONKRÉTNÍCH PŘEDMĚTECH
Odpovědi čtvrté otázky opět korespondují s odpověďmi studentskými.
Dotazník pro rodiče, listopad 2022

5. OTÁZKA: PRÁCE TŘÍDNÍCH UČITELŮ
I když sami studenti hodnotí práci třídních učitelů veskrze kladně, rodiče jsou v tomto směru ještě pozitivnější.
Dotazník pro rodiče, listopad 2022


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara