Pokyny k obnovené docházce od středy 17. 6.
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Pokyny k obnovené docházce od středy 17. 6.
08. 06. 2020 (2174 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Jak jsme již avizovali, od středy 17. 6. obnovujeme pravidelnou docházku do školy pro všechny studenty. V článku najdete konkrétní pokyny.

Obnovená docházka má konzultační charakter. Má sloužit oživení povinnostních návyků studentů tak, aby návrat do běžného vzdělávacího režimu od 1. září 2020 byl snazší pro vyučující i studenty. Docházka na konzultace v souladu s ministerským doporučením není povinná, všem studentům, kteří nepatří do tzv. rizikové skupiny (viz níže), ji však z psychologických důvodů velmi doporučujeme. Studenti, kteří se nebudou moci konzultací zúčastnit, nahlásí tuto skutečnost svým třídním učitelům, kteří povedou obvyklou evidenci denní docházky v Bakalářích. Učivo si tito studenti doplní běžným způsobem.

Pokyny k hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí už pro toto krátké období měnit nebudeme, mj. tak zůstává v platnosti zásada, že hodnocení probíhá slovně (formativně), nikoli známkami (sumativně). Smyslem konzultací tedy není získávání známek, ale zjišťování toho, jak se studentům dařilo rozvíjet dovednosti a znalosti (kompetence) v koronavirovém období, případně pokračování ve výuce dle školního vzdělávacího plánu.

Kvůli ochraně zdraví budou třídy rozděleny na dvě poloviny podle prvního cizího jazyka (AJ). Každý den jedna z polovin absolvuje výuku dle provizorního rozvrhu, druhý den proběhne tatáž výuka s druhou polovinou třídy. Tělesnou výchovu, hudební výchovu a výtvarnou výchovu v tomto období vyučovat nebudeme. Naopak se bude vyučovat druhý cizí jazyk, pokud to bude rozvrhově nutné, skupiny druhého jazyka se rozdělí. Předmět informační a komunikační technologie (ICT) se bude z hygienických důvodů nadále učit v režimu online vždy ve dnech, kdy daná polovina studentů nebude ve škole a s ohledem na kapacitu vyučujících, kteří budou pracovat online v ICT a zároveň ve škole druhý předmět své aprobace.

Rozvrh hodin na jednotlivé dny od středy 17. 6. budeme postupně zveřejňovat v Bakalářích (ve webové aplikaci) i na školním webu; k dispozici je rozvrh tříd na úvodní 3 dny výuky od 17. 6. 2020 do 19. 6. 2020. V pondělí 29. června proběhnou třídnické hodiny, během nichž si studenti vyklidí šatní skříňky a třídy, a v úterý se bude rozdávat vysvědčení.

Závazný materiál MŠMT „Ochrana zdraví a provoz SŠ a konzervatoří do konce šk. roku 2019/2020,“ který byl aktualizován 27. 5. 2020, rozvádíme pro období konzultací na Gymnáziu Havlíčkův Brod od 17. 6 do 30. 6. 2020 následujícím způsobem:

 

Příchod do školy

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění je k dispozici zde. Prohlášení si studenti stáhnou, vytisknou, vyplní, podepíšou, neplnoletí nechají podepsat svými zákonnými zástupci a všichni odevzdají svému třídnímu učiteli na první hodině, kterou s ním budou mít. 

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vcházet do školy lze výhradně vestibulem.

Bezprostředně po vstupu do vestibulu každý student provede dezinfekci rukou.

Studenti se nepřezouvají, zbytné svršky odkládají na svou lavici ve třídě.


Pohyb ve škole

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z konzultací.

Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet, společných a venkovních prostor studenti dbají na minimalizaci kontaktů jak mezi skupinami, tak jednotlivci. 

O velké přestávce mohou studenti na hřiště. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky. Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

V každé učebně je dávkovač na dezinfekci na ruce a zásobník s jednorázovými papírovými ručníky.

Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí v dávkovači a osoušečem na ruce.

Dezinfekci často dotýkaných povrchů nebo předmětů budou uklízečky provádět pravidelně každý den po konci vyučování (kliky dveří, vypínače, klávesnice, myši, místa k sezení ve společných prostorách…). 


Výuka ve třídě

V lavici ve třídě smí být pouze jeden žák.  

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.


Podezření na příznaky COVID 19

V kanceláři je k dispozici bezkontaktní teploměr.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky umístíme do jiné místnosti, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 


Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Žáci patřící do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara