Maturitní zkouška ve šk. roce 2009/2010
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Maturitní zkouška ve šk. roce 2009/2010
Tiskni článek Sdílej!

Maturitní zkouška studentů středních škol bude od školního roku 2009/2010 probíhat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (§77 - §82). Nová maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá tří zkoušek:

 1. Český jazyk
  • didaktický test (Didaktický test z českého jazyka je tvořen uzavřenými úlohami a trvá 60 minut. Vyhodnocení testu probíhá centrálně. Vzhledem k celkovému hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka má didaktický test třetinovou váhu.)
  • strukturovaná písemná práce (Strukturovaná písemná práce je složena z úloh s široce otevřenými odpověïmi a trvá 60 minut. Vyhodnocení písemné práce probíhá na škole a provádějí je zpravidla učitelé této školy - hodnotitelé. Hodnocení bude realizováno vždy individuálně, dvěma nezávislými hodnotiteli. Za nezávislost hodnocení zodpovídá školní maturitní komisař. Výsledné hodnocení je dáno následně konsensuální dohodou obou hodnotitelů pod dohledem školního maturitního komisaře. Strukturovaná písemná práce má v celkovém výsledku třetinovou váhu.
  • ústní část zkoušky (Ústní část zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí v termínu stanoveném ředitelem školy. Pro ústní část zkoušky je stanoven kánon titulů z české i světové literatury, z něhož si žáci vybírají 20 titulů. Kánon je součástí Katalogu požadavků k maturitní zkoušce – český jazyk, podobně jako pravidla pro výběr titulů z kánonu. Vybrané tituly nahlásí žák svému učiteli českého jazyka nejpozději 4 týdny před termínem konání ústní zkoušky.
   Žákův seznam děl tvoří seznam jeho maturitních zadání (otázek), z něhož si jedno losuje. Po vylosování zadání má žák 15 minut na přípravu ke zkoušce, samotná zkouška před zkušební komisí trvá 15 minut. Všichni žáci konají ústní zkoušku podle pracovního listu, který je tvořen výoatkem z daného titulu, výoatkem z neuměleckého textu a závaznou strukturou zkoušky.
   Žáci, kteří zahájili studium ve čtyřletém cyklu a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií před 1. 9. 2006, skládají ústní část zkoušky podle upraveného modelu: pro ústní část zkoušky těchto žáků ředitel školy stanoví školní kánon minimálně 40 titulů, ze kterého si žáci vybírají 20 titulů. Pravidla pro výběr titulů z kánonu pro tyto žáky neplatí.
   Ústní část zkoušky má v celkovém výsledku třetinovou váhu.
 2. Cizí jazyk 1 (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, IJ)
  • didaktický test (Didaktický test z cizího jazyka se skládá ze dvou subtestů - poslech s porozuměním v délce 35 - 40 minut a čtení s porozuměním a jazyková kompetence, který je tvořen uzavřenými úlohami vztahujícími se k textům v cizím jazyce. Každý subtest má čtvrtinovou váhu v celkovém výsledku zkoušky z cizího jazyka.)
  • strukturovaná písemná práce (Strukturovaná písemná práce má 2 části, které jsou uvedeny instrukcemi v českém jazyce a zadáním v jazyce českém nebo cizím. Délka požadovaného textu je dána slohovým útvarem a ověřovanými dovednostmi a je vždy v instrukcích vyjádřena povoleným rozmezím počtu slov. Žák zapisuje své odpovědi do testového sešitu na vyznačené řádky.)
  • ústní část zkoušky (Ústní zkouška trvá 15 minut a má 4 části. Před zahájením ústní zkoušky má každý žák 15 minut na přípravu. Při přípravě i v průběhu zkoušení žák pracuje s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky a má pro všechna zadání jednotnou strukturu.)
 3. Volitelná zkouška (Matematika 1, Občanský základ, Přírodovědně technický základ nebo Informačně technologický základ)
  • didaktický test

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (organizací nové maturitní zkoušky je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, www.cermat.cz) všem maturantům ve stejném termínu, za stejných podmínek a na stejné úrovni (viz. jednotné testovací schéma pro školní rok 2007/2008). Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Obsah zkoušek vychází z katalogů požadavků k maturitní zkoušce a orientuje se na základní znalosti a dovednosti, které mají význam pro budoucí život žáka, což naše škola zohledňuje a na tento druh zkoušek a jejich dílčí subtesty žáky již od roku 2002 připravuje.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a vzdělávacích záměrů. Skládá se ze tří povinných zkoušek a z maximálně čtyř zkoušek nepovinných. Na rozdíl od společné části je stanovení obsahu, formy a témat zkoušek v profilové části maturity v pravomoci ředitele školy. Součástí nabídky ředitele školy pro povinné zkoušky profilové části maturity mohou být i zkoušky, které zadává ministerstvo (český jazyk a literatura, polský jazyk, cizí jazyky 1 a 2, matematika 2, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis).

U nepovinných zkoušek jsou ministerstvem zadávané zkoušky pevnou součástí nabídky, z níž žák vybírá. Tuto nabídku může ředitel školy podle svého rozhodnutí doplnit o zkoušky další, které vyplývají z oborového zaměření či tradic školy. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitní vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Přihláška k maturitní zkoušce, protokol o výsledcích žáka

Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané řediteli školy. Přihlášky žáků musí být řediteli podány nejpozději do 15. října posledního ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Ředitel školy zajistí na základě individuálních přihlášek žáků hromadné přihlášení žáků školy ke zkouškám zadávaným ministerstvem, a to nejpozději do 10. listopadu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vystaví každému žákovi protokol o výsledcích zkoušek zadávaných ministerstvem. Protokol je podkladem pro vystavení maturitního vysvědčení.


Související články:
Maturity 2024 - pátý den (01.06.2024)
Maturity 2024 - čtvrtý den (29.05.2024)
Maturity 2024 - třetí den (27.05.2024)
Maturity 2024 - druhý den (24.05.2024)
Maturity 2024 - první den (23.05.2024)
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (21.06.2023)
Maturity 2023 - pátý den (08.06.2023)
Maturity 2023 - čtvrtý den (02.06.2023)
Maturity 2023 - třetí den (30.05.2023)
Maturity 2023 - druhý den (26.05.2023)
Maturity 2023 - první den (24.05.2023)
Maturity 2022 - slavnostní předávání vysvědčení (09.06.2022)
Maturity 2022 - čtvrtý den (24.05.2022)
Maturity 2022 - třetí den (20.05.2022)
Maturity 2022 - druhý den (20.05.2022)
Maturity 2022 - první den (19.05.2022)
Maturity 2021 - čtvrtý den (15.06.2021)
Maturity 2021 - třetí den (09.06.2021)
Maturity 2021 - druhý den (08.06.2021)
Maturity 2021 - první den (04.06.2021)
Maturity 2020 - pátý den (29.06.2020)
Maturity 2020 - čtvrtý den (18.06.2020)
Maturity 2020 - třetí den (17.06.2020)
Maturity 2020 - druhý den (15.06.2020)
Maturity 2020 - první den (12.06.2020)
Maturity 2019 - slavnostní předávání vysvědčení (03.06.2019)
Maturitní zkoušky 2019 - pátý den (02.06.2019)
Maturitní zkoušky 2019 - čtvrtý den (30.05.2019)
Maturitní zkoušky 2019 - třetí den (28.05.2019)
Maturitní zkoušky 2019 - druhý den (27.05.2019)
Maturitní zkoušky 2019 - první den (23.05.2019)
Maturity 2018 - slavnostní předávání vysvědčení (05.06.2018)
Maturitní zkoušky 2018 - pátý den (01.06.2018)
Maturitní zkoušky 2018 - čtvrtý den (28.05.2018)
Maturitní zkoušky 2018 - třetí den (25.05.2018)
Maturitní zkoušky 2018 - druhý den (24.05.2018)
Maturitní zkoušky 2018 - první den (23.05.2018)
Maturitní zkoušky 2017 - pátý den (01.06.2017)
Maturitní zkoušky 2017 - čtvrtý den (31.05.2017)
Maturitní zkoušky 2017 - třetí den (30.05.2017)
Maturitní zkoušky 2017 - druhý den (26.05.2017)
Maturitní zkoušky 2017 - první den (24.05.2017)
Maturitní zkoušky 2016 - pátý den (31.05.2016)
Maturitní zkoušky 2016 - čtvrtý den (27.05.2016)
Maturitní zkoušky 2016 - třetí den (22.05.2016)
Maturitní zkoušky 2016 - druhý den (20.05.2016)
Maturitní zkoušky 2016 - první den (19.05.2016)
Maturity 2015 - předávání vysvědčení (08.06.2015)
Maturitní zkoušky 2015 - pátý den (28.05.2015)
Maturitní zkoušky 2015 - čtvrtý den (27.05.2015)
Maturitní zkoušky 2015 - třetí den (23.05.2015)
Maturitní zkoušky 2015 - druhý den (20.05.2015)
Maturitní zkoušky 2015 - první den (19.05.2015)
Maturity 1989 (24.06.2014)
Maturity 2014 - předávání vysvědčení (02.06.2014)
Maturity 2014 - pátý (a poslední) den (25.05.2014)
Maturity 2014 - čtvrtý den (25.05.2014)
Maturitní zkoušky 2014 - třetí den (24.05.2014)
Maturitní zkoušky 2014 - druhý den (22.05.2014)
Maturitní zkoušky 2014 - první den (20.05.2014)
Předávání maturitních vysvědčení 2013 (02.06.2013)
Čtvrtý a poslední den ústních maturitních zkoušek 2013 (24.05.2013)
Třetí den ústních maturitních zkoušek 2013 (23.05.2013)
Druhý den ústních maturitních zkoušek 2013 (21.05.2013)
První den ústních maturitních zkoušek 2013 (21.05.2013)
Pátý a závěrečný den ústních maturitních zkoušek 2012 (29.05.2012)
Čtvrtý den ústních maturitních zkoušek 2012 (28.05.2012)
Třetí den ústních maturitních zkoušek 2012 (25.05.2012)
Druhý den ústních maturitních zkoušek 2012 (24.05.2012)
První den ústních maturitních zkoušek 2012 (23.05.2012)
Podrobné výsledky společné části maturitní zkoušky v roce 2011 (14.09.2011)
Předávání maturitních vysvědčení (20.06.2011)
Maturitní zkouška 2011 - didaktické testy a písemné práce (25.05.2011)
Maturity na GHB se rozběhly (18.05.2011)
Podpořte tablo oktávy B! (10.05.2011)
Maturitní generálka se rozjela (11.10.2010)
Maturity 2010, týden druhý - slavnostní předávání (03.06.2010)
Maturity 2010, týden druhý - čtvrtek, den poslední (27.05.2010)
Maturity 2010, týden druhý - úterý, středa (26.05.2010)
Maturity 2010, týden druhý - pondělí (24.05.2010)
Maturity 2010, týden první - slavnostní předávání (23.05.2010)
Maturity 2010 - čtvrtek, den poslední (21.05.2010)
Maturity 2010 - středa, den třetí (20.05.2010)
Maturity 2010 - úterý, den druhý (19.05.2010)
Podpořte 4. třídu a její tablo (18.05.2010)
Maturity 2010 - pondělí, den první (17.05.2010)
Maturity 2009 - týden druhý, den čtvrtý (a poslední) (29.05.2009)
Maturity 2009 - týden druhý, den třetí (28.05.2009)
Maturity 2009 - týden druhý, den druhý (26.05.2009)
Maturity 2009 - týden druhý, den první (25.05.2009)
Maturity 2009 – den čtvrtý (22.05.2009)
Maturity 2009 – den třetí (21.05.2009)
Maturity 2009 – den druhý (20.05.2009)
Maturity 2009 – den první (19.05.2009)
Pozvánka na diskuzi o nové maturitě (19.05.2009)
Maturitní zkoušky 2007/2008 (23.09.2008)
Maturity 2008 - čtvrtý ročník (26.05.2008)
Maturity 2008 - oktávy A,B (26.05.2008)
Maturitní zkoušky 2006/2007 (31.10.2007)
Maturity 2007 (06.06.2007)
Maturity se opět rozběhly (12.04.2007)
Úspěšnost absolventů GHB 2002 - 2011 (24.10.2006)
Maturitní zkoušky (šk. rok 2005/2006) (24.10.2006)
Maturitní zkoušky (šk. rok 2004/2005) (24.10.2006)
Školní kánon titulů z literatury pro novou maturitní zkoušku (15.09.2006)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara