Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
 • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
 • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022
Tiskni článek Sdílej!

 • Maturitní zkouška má část společnou a profilovou. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Ředitel školy pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 stanovil v souladu s odstavcem (3) § 79 školského zákona tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části:

  Povinné zkoušky
  (žák volí 2 předměty)
  Ústní zkouška Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, hudební výchova
  Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce Výtvarná výchova

  Nepovinné zkoušky
  (žák volí max. 2 předměty)
  Ústní zkouška Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, hudební výchova
  Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce Výtvarná výchova
  Didaktický test Matematika rozšiřující

 • Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy tak, jak je uvedeno v příloze tohoto pokynu.
 • Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví alespoň 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
 • Obhajoba maturitní práce z výtvarné výchovy trvá 15 minut.
 • Témata povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022
 • Legislativní rámec nové maturitní zkoušky tvoří §77 - §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění.
 • Důležité termíny:
  • 1. prosinec 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  • 31. 3. 2022 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka
  • 16. května - 20. května 2022 - ústní zkoušky společné části, zkoušky profilové části, obhajoby maturitních prací před zkušební komisí
 • Veškeré informace o podobě maturitní zkoušky najdete na webu maturita.cermat.cz.

 • svislá čára
  Gymnázium Havlíčkův Brod
  Štáflova 2063
  580 01 Havlíčkův Brod
  tel. 569 669 330
  ghb@ghb.cz

  Zřizovatel školy:
  Logo Kraje Vysočina

  © Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara