Úpravy maturitní zkoušky 2021 - AKTUALIZOVÁNO 19. 3.
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Úpravy maturitní zkoušky 2021 - AKTUALIZOVÁNO 19. 3.
19. 03. 2021 (1342 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Článek shrnuje změny v maturitní zkoušce, které vyplývají z posledních opatření MŠMT. Odpovídáme v něm také na nejčastější dotazy maturantů.

1. Ukončení druhého pololetí:

- ve čtvrtek 13. 5 bude uzavřena klasifikace posledních ročníků,

- v pátek 14. 5. dojde k předání vysvědčení za druhé pololetí školního roku,

- v týdnu 17. 5. – 21. 5. budou mít studenti volno k individuální přípravě na maturitní zkoušku,

- v mezidobí 22. 3. – 14. 5 se veškerá výuka v posledním ročníku přizpůsobí efektivní přípravě na maturitní zkoušky, ať už bude probíhat distanční, nebo prezenční formou.

2. Harmonogram maturitní zkoušky (MZ):

a) Harmonogram konání didaktických testů (DT):

- DTMA: pondělí 24. 5. od 8.00 do 10.35,

- DTAJ: pondělí 24. 5. od 13.30 do 15.50,

- DTČJL: úterý 25. 5. od 8.00 do 9.45,

- DTMA ROZŠIŘUJÍCÍ: středa 26. 5. od 8.00 do 10.50,

- DTNJ: středa 26. 5. od 13.00 do 15.20  

- (všechny časy jsou uvedeny pro studenty bez změněných podmínek konání zkoušky, u studentů s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ se časový limit procentuálně navyšuje dle platného doporučení poradenského zařízení.)  

- čas konání jednotlivých DT se prodlužuje takto: ČJL 85 minut; CJ 110 minut (40 minut poslech, 70 minut čtení, psaní); MA 135 minut,

- mimořádný termín DT určený pro studenty, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu DT, proběhne v pondělí 7. července, úterý 8. července a středu 9. července na spádových školách určených MŠMT.

b) Harmonogram profilové části MZ:

- profilovou část MZ na GHB zahájíme v úterý 1. června a skončíme buď v pátek 4. června, nebo v pondělí 7. června, bude záležet na tom, kolik studentů se přihlásí k nepovinným zkouškám z českého jazyka a cizího jazyka.

3. Ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka se stávají zkouškami nepovinnými:

- ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které jsou součástí profilové části maturit, se stávají zkouškami nepovinnými,

- je na rozhodnutí studenta, zda tyto zkoušky konat bude, nebo nebude,

- pokud se student rozhodne zkoušky vykonat, přihlásí se k nim podpisem na připraveném formuláři do 30. 4. 2021,

- pokud se student zkoušek nezúčastní nebo je nevykoná úspěšně, nebude na maturitním vysvědčení z daného předmětu hodnocen,

- pokud student vykoná zkoušky úspěšně, bude hodnocen obvyklým způsobem

- seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL studenti odevzdají nejpozději 30. 4. 2021,

- tato úprava se nevztahuje na zkoušku z CJ, který není vázán na společnou část.

4. Shrnutí otázek, které maturanti nejčastěji kladou, a odpovědi na ně:

a) Bude na maturitním vysvědčení figurovat formulace prospěl s vyznamenáním v případě nekonání dobrovolných částí MZ? Např. na právnické fakultě UK je za takovouto formulaci bonifikace.

MŠMT na přímý dotaz odpovědělo poněkud obecně: „Hodnocení nepovinných zkoušek se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušky (nebo zkoušku) nevykonal úspěšně nebo ji nekonal. Pokud se žák rozhodl, že nebude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, tak do celkového hodnocení maturitní zkoušky se započítávají pouze ostatní povinné předměty; uvedené zkoušky nejsou také ani součástí vysvědčení o maturitní zkoušce.“ Z odpovědi tedy vyplývá, že formulace „prospěl s vyznamenáním“ by se měla objevit i na vysvědčení těch studentů, kteří nepovinné zkoušky nevykonají.

b) Ovlivní nevykonání dobrovolných částí zkoušky budoucí uplatnění maturitního vysvědčení?

Odpověď lze citovat z metodického materiálu MŠMT: „Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí. V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jakou součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky pak bude možné pouze vykonání další maturitní zkoušky nebo vykonání jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu."

c) Zaměstnavatelé často uznávají maturitu z AJ za zvládnutí jazyka na úrovni B1. Bude takto uznávána i maturita bez absolvování ústní části zkoušky?

Dosažená úroveň B1 dle tzv. společného evropského referenčního rámce deklaruje, že dotyčný vládne daným jazykem mj. při ústní interakci a samostatném ústním projevu. Tyto verbální kompetence prověřuje právě ústní část zkoušky z cizího jazyka. Pokud student danou část zkoušky neabsolvoval, kompetence na úrovni B1 neprokázal. Deklarované dosažení úrovně B1 prostřednictvím maturitní zkoušky mělo však vždy pouze orientační informační hodnotu, záleží výhradně na samotném zaměstnavateli, jak bude konkrétní maturitní vysvědčení interpretovat.

d) Jakou formou budou probíhat semináře a cvičení v případě návratu k prezenční výuce? V minulém období totiž probíhaly i při prezenční výuce distančně.

Stejně jako nyní nelze předjímat rozhodnutí MŠMT o přesném návrat maturantů k prezenční výuce, nelze předjímat rozhodnutí o tom, jakou formou bude moci probíhat výuka ve smíšených skupinách. Asociace ředitelů gymnázií opakovaně zdůrazňuje, že návrat maturantů gymnázií k prezenční výuce bez možnosti mísit třídy a vyučovat tak semináře, je neproduktivní, ne-li nesmyslný

e) Jaké bude přesné složení maturitních komisí, včetně přísedících?

Složení maturitních komisí dáváme nyní dohromady a zveřejníme nejpozději v úterý 30. března.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara