Organizace výuky od 1. 9. 2020 vzhledem ke covid-19 - aktulizace 17. 9.
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Organizace výuky od 1. 9. 2020 vzhledem ke covid-19 - aktulizace 17. 9.
17. 09. 2020 (1633 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Závazný materiál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19,“ který byl vydán 17. 8. 2020, rozvádíme pro výuku na Gymnáziu Havlíčkův Brod následujícím způsobem:

 

Zveřejňování a aktualizace pokynů

      Na první třídnické hodině budou studenti seznámeni s těmito pravidly, pravidly hygieny rukou a respirační hygieny.

      Pokyny budou zároveň zveřejněny na webu školy a v tištěné podobě budou k dispozici ve všech třídách.

      Všechny aktualizace pokynů zveřejníme na webu školy, studenty a jejich zákonné zástupce zároveň o této aktualizaci informujeme prostřednictvím Bakalářů. 

 

Příchod do školy

     Každý, kdo vstoupí do školy, nosí roušku po celou dobu svého pobytu v ní. Tato povinnost se nevztahuje na vzdělávací aktivity, jejichž charakter nošení roušek neumožňuje (zejména aktivity v rámci tělesné výchovy, zpěv, apod.). Pracovníci školy nemusí roušky nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě, typicky v kabinetu.

      Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.

      Studenti vcházejí do školy výhradně žákovským vchodem do šaten.

      Bezprostředně po vstupu do budovy každý student provede dezinfekci rukou.

 

Omezení pohybu a dodržování pravidel v prostorách školy

      Obvyklá výuka v posluchárnách biologie, fyziky, chemie a zeměpisu je do odvolání zrušena.

      Výuka v jazykových učebnách, učebně ICT, hudebnách a ateliéru výtvarné výchovy probíhá obvyklým způsobem. Do těchto učeben se studenti přesouvají až na konci přestávky tak, aby nejpozději se zazvoněním byli připraveni ke vstupu do učebny.

      Při pohybu na chodbách, ve společných a venkovních prostorách se studenti zbytečně nezdržují a minimalizují kontakty mezi skupinami.

      Před vstupem do učebny ICT, ve které se pravidelně využívají často dotýkané klávesnice a myši, si všichni studenti povinně vydezinfikují ruce.

      Po dobu koronavirové pandemie mají studenti během přestávek a volných hodin zakázáno používat počítače v kmenových učebnách.

 

Výdej obědů ve školní jídelně a úprava rozvrhu

      Pro studenty gymnázia stravující se ve školní jídelně Prokopa Holého bude vyhrazena výdejna v levé části.

      Ve středu a v pátek bude konec výuky tříd, které mají šestou hodinu, organizován následovně:        

vyučování v těchto dnech bude v některých třídách rozloženo de sedmi vyučovacích hodin, aby byl minimalizován kontakt mezi studenty různých tříd a studenti nestáli v dlouhých frontách před jídelnou, 

semináře konané v těchto dnech 5. a 6. hodinu se budou vyučovat bez přestávky a výuka zde skončí ve 13.30,

o   výuka šesté hodiny hodiny na nižším gymnáziu (1.A-4.A), pokud bude hodinou poslední, začne ve 12.50 a skončí ve 13.35,

o   výuka v ostatních třídách bude probíhat mezi 12.55-13.40.   

 

Studentská „anticovidová“ služba 

     V každé třídě funguje dvoučlenná služba, která má za povinnost:   

o   Po zazvonění na začátku hodiny otevřít okna v dané učebně a větrat po dobu 5 minut.

o   5 minut před koncem hodiny opět otevřít okna v dané učebně a větrat do zazvonění na přestávku.

o   Před začátkem každé hodiny dezinfikovat klávesnici a myš počítače.

o   V případě, že chybí mýdlo v dávkovači, papírové ručníky v zásobníku, oznámí tuto skutečnost neprodleně v kanceláři školy. Povinnost hlášení se týká i třídou používaných toalet. 

      Službu organizuje třídní učitel tak, aby ve vyučované skupině byl přítomen vždy alespoň jeden člen služby.

 

Podezření na příznaky covid-19

      V kanceláři je k dispozici bezkontaktní teploměr.

      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

      Pokud student během výuky vykazuje některý z možných příznaků covid-19, umístíme jej do učebny UTA a kontaktujeme zákonné zástupce nezletilého studenta, který si studenta vyzvedne v nejkratším možném čase (zletilý student opustí školu v nejkratším možném čase).

      Zákonný zástupce nezletilého studenta, resp. zletilý student následně telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Výskyt covid-19 u studenta nebo zaměstnance školy

      Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje krajská hygienická stanice, která rozhoduje o konkrétních opatřeních. Škola následně neprodleně informuje všechny studenty a jejich zákonné zástupce přes Bakaláře a školní web. 

 

Pravidla distanční výuky

      Základní komunikační a informační platformou jsou v případě distanční výuky Bakaláři.

      Pro studijní účely bude při distanční výuce využíván software Office 365.

      Možné varianty výuky v karanténě budou upraveny následujícím způsobem:

 

1.      Celá třída/škola v karanténě

·         Povinné videokonference přes Teams ve zkráceném režimu oproti běžné týdenní dotaci předmětu budou uskutečněny následujícím způsobem:

a)    týdenní dotace dle běžného rozvrhu 1 hodinu týdně – distanční výuka pomocí videokonference 1x za 14 dní v jedné z těchto hodin,

b)    dotace dle rozvrhu 2-3 hodiny týdně - výuka pomocí videokonference v jedné z těchto hodin,

c)    dotace dle rozvrhu 4-5 hodin týdně - výuka pomocí videokonference ve dvou z těchto hodin,

·       ostatní hodiny dle rozvrhu slouží konzultacím a samostatnému vypracovávání úkolů,

·       do bakalářů vyučující provádí odpovídající zápis všech hodin a úkolů. 

 

2.      Vyučující v karanténě, třída ve škole

·       vyučující učí on-line z domova,

·       vedení školy zajistí dozor ve třídě,

·       dozor určí ICT zdatného studenta, který se přes svůj účet přihlásí na zařízení ve třídě a zajistí promítání na plátno. 

 

3.      Část třídy v karanténě, část třídy ve škole

·       studijní materiály použité v hodině (prezentace, texty, zadávané úkoly, videa, apod.) sdílí vyučující v teamu předmětu (do konce měsíce září lze tyto materiály sdílet přes disk „k“),

·        materiály, které mají studenti k dispozici v tištěné podobě (učebnice, vytištěné texty, pracovní sešity, časopisy, apod.), se sdílet nemusí,

·       povinnost sdílet studijní materiály platí od 1. 10. 2020 časově neomezeně (bez ohledu na vývoj koronavirové pandemie).svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara