Kritéria přijímacího řízení
Logo GHB
 •    HOME
 •       SUPLOVÁNÍ
 •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Kritéria přijímacího řízení
01. 04. 2008 (2780 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V souladu s § § 60, 61 a 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory pro školní rok 2008/2009.


Poučení o právech a povinnostech účastníků přijímacího řízení dle § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Ve správním řízení, které bylo zahájeno přijetím přihlášky ke vzdělávání, má účastník (popř. jeho zákonný zástupce) právo na:
 • vyřízení věci bez zbytečného odkladu
 • informaci o jménu a funkci oprávněné úřední osoby činící úkony ve správním řízení (tuto informaci obdrží na základě žádosti)
 • námitku podjatosti vůči oprávněné úřední osobě
 • sepsání protokolu oprávněnou úřední osobou o ústním podání a jednání v průběhu správního řízení
 • doručení rozhodnutí do vlastních rukou, a to buï osobním převzetím nebo poštou na adresu trvalého bydliště nebo jinou adresu, kterou uvedl na přihlášce
 • zastoupení jinou osobou pro úkony ve správní řízení, na základě plné moci; tato je buï učiněna před správním orgánem (ředitelem školy) nebo je úředně ověřena
 • nahlížení do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci
 • použití řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu (ředitele školy) v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Účastník (zákonný zástupce) je povinen:
 • sdělit na požádání údaje umožňující identifikaci účastníka správního řízení (uchazeče, jeho zákonného zástupce) – v rozsahu § 18 odst. 2 správního řádu
 • na výzvu osoby pověřené ředitelem školy činit úkony ve správním řízení – uvést takové údaje a poskytnout takové doklady, které jsou potřeba pro vyřízení věci, a to v termínech uložených správním orgánem (ředitelem školy)
 • na výzvu správního orgánu (ředitele školy) se dostavit k osobnímu jednánísvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara