Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2009/2010
1. kolo, 22. 4. 2010


Text:

Zvědavý Petr pozoroval kamarády, jak lovili malé okounky, kteří se mrštně míhali ve vodě, a nikdo z chlapců si ani nevšiml, že se slunce schovalo za mraky a blíží se bouřka.

Úkoly:

1) Určete počet vět v souvětí _____________________

2) 3. větu nahraďte větným členem
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) Vypište z textu vedlejší věty v pořadí, v jakém jdou po sobě, a určete jejich druh
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4) Vypište věty hlavní. Jaký je mezi nimi významový poměr?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5) Ve 4. větě vyhledejte podmět a určete, jakým slovním druhem je vyjádřen.
________________________________________________________________________

6) Napište
a) synonyma ke slovům: mrštně, míhali, kamarádi __________________________
________________________________________________________________________
b) antonyma ke slovům: malé, blíží se, nikdo _______________________________
________________________________________________________________________

7) Napište 5 slov příbuzných se slovy voda a schovat a vysvětlete, jakým způsobem a z jakého slova byla utvořena..
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8) Určete slovesný vid u sloves: pozorovat, lovit, všimnout si, blížit se a vytvořte jejich vidovou dvojici. Uvedená slovesa zařaď do třídy a napiš u nich vzor.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Vytvořte 3. osobu množného čísla času minulého způsobu podmiňovacího od slovesa
míhat se.


9) Následující větu rozeberte na větné členy:

Před pravidelným zasedáním Poslanecké sněmovny se sejdou předsedové koaličních stran k projednání dalšího společného postupu.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10) Co je to metafora? Uveďte příklad.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11) Pokuste se ve třech větách načrtnout obsah následujícího textu. Co se dá říci o jeho formě?
Ty oči, k nimž se vroucně vracela,
má píseň: paže, ruce, nožka malá,
ta tvář, jež od davu mě dělívala,
až změnila mou mysl docela,

vlas, který linul zlato do čela,
ústa, v nichž úsměv archandělský sálá,
jímž pokaždé se země rájem stala...
To vše je už jen hrstka popela.

A jen já bídný trapně dále žiji,
na moři sám, bez milovaných hvězd,
loď bez kormidla, do níž vichry bijí.

O lásce sladké dozpíváno jest,
vyprahl pramen známých melodií.
A loutnu svou mám už jen pro bolest.

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara