Výsledky celokrajských dotazníků

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 04. 2024

V prosinci 2023 vyplňovali studenti všech středních škol v Kraji Vysočina zpětnovazební dotazníky, ve kterých reflektovali jak samotné studium, tak fungování svých škol v širších souvislostech. Celokrajské dotazování poskytlo inspirativní srovnávací data.

V prosinci 2023 vyplňovali studenti všech středních škol v Kraji Vysočina zpětnovazební dotazníky, ve kterých reflektovali jak samotné studium, tak fungování svých škol v širších souvislostech. Celokrajské dotazování poskytlo inspirativní srovnávací data.

Z úvodní tabulky vyplývá, že návratnost na naší škole značně překročila celokrajský průměr, který už sám o sobě zaručuje nastavení objektivního zrcadla životu ve škole. V kategoriích atmosféry, důvěry a kvality výuky hodnocení naší školy významně překračují celokrajský průměr, pouze v oblasti školských služeb tato hodnocení za průměrem zaostávají:

Výsledky celokrajských dotazníků, 2023

Další tabulky přinášejí podrobnější analýzu výše prezentovaných obecných kategorií. V oblasti volby školy a oboru a v oblasti atmosféry volili naši studenti ve všech dílčích kategoriích nadprůměrná (žluté symboly) nebo významně nadprůměrná (zelené symboly) hodnocení. Výrazně nadprůměrné hodnoty u sounáležitosti se školou, třídních učitelů i u dalších kritérií jsou podporujícím impulsem pro současnou i další práci v těchto oblastech:

Výsledky celokrajských dotazníků, 2023

V oblasti důvěry se v pásmu významného nadprůměru pohybovalo hodnocení třídních učitelů, vstřícnosti při řešení problémů i vedení školy, průměrně zde studenti hodnotí školské poradenské zřízení:

Výsledky celokrajských dotazníků, 2023

Největší množství kritérií bylo přirozeně zařazeno pod oblast kvality výuky. Studenti hodnotili fungování naší školy v deseti ze dvanácti těchto kritérií jako významně nadprůměrné, což je opět důležitým sebepotvrzujícím signálem pro práci v těchto oblastech:

Výsledky celokrajských dotazníků, 2023

V poslední oblasti školských služeb hodnotí studenti naší školy významně nadprůměrně úroveň volnočasových aktivit. Naopak jediné kritérium, které bylo v celém dotazníku hodnoceno jako významně podprůměrné (červený symbol), jsou služby poskytované školní jídelnou. Hodnocení školní jídelny bylo natolik negativní, že významně ovlivnilo výsledné číslo celé oblasti. Ukazuje tak mj. na vážnost problému a potřebu se jím v budoucnu seriózně zabývat:

Výsledky celokrajských dotazníků, 2023

Hodnocení přinesla řadu dalších užitečných údajů, jejich zveřejnění ovšem zdaleka překračuje kapacitní možnosti této zprávy. Přehledná a srozumitelná data ale přinášejí grafy reflektující jednotlivé škálové odpovědi v oblasti atmosféry a důvěry, proto je zařazujeme na konec tohoto článku:

Výsledky celokrajských dotazníků, 2023
Výsledky celokrajských dotazníků, 2023
Výsledky celokrajských dotazníků, 2023

Výsledky celokrajského dotazníku nabízejí pochopitelně dílčí pohled na fungování a práci školy jako celku. Pokud je však propojíme s našimi vlastními dotazníkovými zjišťováními, s podněty třídních učitelů, školní psycholožky, s impulsy, které získáváme od absolventů během každoročních setkávání a především s výsledky, jichž naši studenti dosahují u maturitních zkoušek a při přijímání na vysoké školy, pak jde nepochybně o inspirativní zjištění, která jsou užitečnými impulsy k další práci ve škole.