Whistleblowing

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 12. 01. 2024V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Gymnázium Havlíčkův Brod, jako orgán povinného subjektu zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze směrnice.

Oznámení podle směrnice lze podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených směrnicí.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Podle směrnice oznamovatelem je fyzická osoba, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis, spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 1. zaměstnání,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. volený orgán)
 6. správa svěřeneckého fondu
 7. dobrovolnická činnost
 8. odborná praxe, stáž, nebo
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Podle směrnice se oznamování protiprávního jednání musí týkat porušení práva Unie ve vymezeném výčtu oblastí:

 1. zadávání veřejných zakázek
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 4. bezpečnost dopravy
 5. ochrana životního prostředí
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 8. veřejné zdraví,
 9. ochrana spotřebitele
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Oznámení lze prostřednictvím VOS podat:

 1. Písemně
  1. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@ghb.cz
  2. v listinné podobě na adresu: Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod s označením obálky "Whistleblowing – NEOTVÍRAT"
 2. Ústně na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 30 dnů) v budově školy v kanceláři školy.

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.