Dotazník pro studenty

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 04. 2021

Jak jsme včera informovali na rodičovských schůzkách, ve spolupráci se školní psycholožkou jsme pro studenty připravili zpětnovazební dotazník, jehož cílem je zmapovat, jak se jim aktuálně daří na distanční výuce.Jak jsme včera informovali na rodičovských schůzkách, ve spolupráci se školní psycholožkou jsme pro studenty připravili zpětnovazební dotazník, jehož cílem je zmapovat, jak se jim aktuálně daří na distanční výuce.

Anonymita dotazovaných je zaručena, vyhodnocovat se budou data vždy za celou třídu. Pedagogové školy budou s výsledky seznámeni na provozní poradě, rodiče a studenti prostřednictvím analýzy zde na školním webu. Zjištění zohlední vedení školy při organizaci další výuky. Získané údaje a témata dotazníků budou dále reflektována na třídnických hodinách, aktivity pro tyto hodiny budou připravovat třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou.

Dotazník je možné vyplnit od čtvrtku 15. 4 do pátku 23. 4. Každá třída má svůj vlastní, odkazy na něj jsme odeslali přes Bakaláře.