Hodnocení na vysvědčení za první pololetí 2020/2021

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 01. 2021

V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v prvním pololetí aktuálního školního roku vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Doporučení se do praxe naší školy promítne následujícím způsobem:


V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v prvním pololetí aktuálního školního roku vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Doporučení se do praxe naší školy promítne následujícím způsobem:

Studenti budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků školního řádu Gymnázia Havlíčkův Brod.

Vzhledem k nestandardnímu průběhu pololetí mohou vyučující přihlédnout ke specifickým skutečnostem aktuálního pololetí, mj. k účasti studentů na synchronní výuce, aktivitě při ní, adaptibilitě, tvořivosti a spolehlivosti při asynchronní výuce, apod. Pololetní klasifikace bude ovšem zásadně a především ovlivněna omezenými možnostmi získávání běžných klasifikačních výstupů (testování, písemné zkoušení, ústní zkoušení, vypracování dalších zadaných úkolů apod.), nutně tedy nebude mít tutéž výpovědní hodnotu jako klasifikace v běžném pololetí. Užitečnost zpětnovazební funkce aktuální pololetní klasifikace tak bude touto skutečností negativně ovlivněna. Očekáváme, že o to zodpovědněji a vážněji studenti přistoupí k návratu do běžné výuky, ve který pevně doufáme a věříme v jarních měsících roku 2021.

Pokud vyučující nemá u konkrétního studenta dostatek podkladů pro klasifikaci, postupuje běžným způsobem dle §13 zásad klasifikace školního řádu (student není v daném předmětu klasifikován). Samotný fakt povinného vzdělávání distančním způsobem a s ním související omezený rozsah probraného učiva však není důvodem k nehodnocení. I když v některých předmětech nebylo možné vzhledem k mimořádným opatřením uskutečnit významnou část vzdělávacího obsahu (viz zejména výchovy), zaměří se vyučující na tu část výstupů, které bylo možné uskutečnit a klasifikaci provede na základě těchto výstupů.

Vzhledem k tomu, že omezení osobní přítomnosti studentů ve škole může trvat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), bude studentům vysvědčení předáno nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že 28. ledna bude studentům účast ve škole zakázána, zpřístupníme během tohoto dne obsah vysvědčení jim i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím Bakalářů.