Pokyny pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 15. 06. 2020

V článku najdete informace o dalším postupu pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku na naše gymnázium.

V článku najdete informace o dalším postupu pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku na naše gymnázium.
 
1. Časový harmonogram dalšího postupu po obdržení výsledků přijímacího řízení
 
pondělí 15. 6. 2020
cca 16.00-18.00 zveřejnění výsledků centrálně zadávaných jednotných testů a pořadí uchazečů o čtyřletý cyklus dle výsledku přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ghb.cz  

od 12.00 do 18.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy; zároveň uchazeči obdrží formulář volby cizích jazyků, který na místě vyplní, a informaci o seznamovací schůzce s třídním učitelem

úterý 16. 6. 2020
cca 16.00-18.00 zveřejnění výsledků centrálně zadávaných jednotných testů a pořadí uchazečů o osmiletý cyklus dle výsledku přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ghb.cz  

od 7.30 do 17.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek; zároveň uchazeči obdrží formulář volby cizích jazyků, který na místě vyplní, a informaci o seznamovací schůzce s třídním učitelem; uchazeči o osmiletý cyklus mohou přijít ve chvíli, kdy se dozví výsledek zkoušky

od 7.30 do 17.00 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat žádost o nové rozhodnutí; netýká se uchazečů o osmiletý cyklus; ti budou mít rozhodnutí o nepřijetí připravené až v středu

středa 17. 6. 2020 - čtvrtek 18. 6. 2020
od 7.30 do 16.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek; zároveň uchazeči obdrží formulář volby cizích jazyků, který na místě vyplní, a informaci o seznamovací schůzce s třídním učitelem
 
od 7.30 do 16.00 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat žádost o nové rozhodnutí

2. Informace pro uchazeče, kteří u zkoušky uspějí a budou chtít nastoupit ke studiu
 
Pokud uchazeči u zkoušek uspějí a budou chtít na naši školu nastoupit, nechť zápisový lístek odevzdají v kanceláři ředitele školy dle výše uvedeného rozpisu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od zveřejnění oficiálních výsledků přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. Apelujeme na všechny uchazeče, aby své rozhodnutí oznámili co možná nejdříve, mohou tím pomoci dalším zájemcům v pořadí.

3. Apel na uchazeče, kteří u zkoušek uspějí, ale ke studiu nastoupit chtít nebudou

Pokud uchazeči u zkoušek uspějí, ale o studium na gymnáziu zájem mít nebudou, žádáme je, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili. Apelujeme na jejich solidaritu s těmi studenty, kteří z kapacitních důvodů nebyli na gymnázium přijati, ale studovat by na něm chtěli.

4. Informace pro uchazeče, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, ale o studium budou mít nadále zájem

Pokud uchazeči nebudou přijati z kapacitních důvodů, ale zkoušku složí a o studium u nás budou mít dále zájem, nechť se dostaví dle výše uvedeného rozpisu do kanceláře školy, zde obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Na místě budou moci podat žádost o nové rozhodnutí. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, mají šanci dostat se na gymnázium právě na základě této žádosti.

5. Přijatí uchazeči: volba druhého cizího jazyka a schůzka s třídním učitelem

Uchazeči o čtyřletý cyklus, kteří přijdou odevzdat zápisový lístek, obdrží formulář pro volbu cizích jazyků, který na místě vyplní. Anglický jazyk studují všichni žáci bez rozdílu. Další cizí jazyk si volí z nabídky německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.  Uchazeči o osmiletý cyklus si druhý cizí jazyk volí až během prvního ročníku.
Ve čtvrtek 25. 6. od 16.00 se uskuteční schůzky nově přijatých uchazečů a jejich zákonných zástupců s třídními učiteli. Tématem schůzky budou instrukce k budoucímu studiu.
Jakékoliv dotazy, připomínky apod. zodpoví ředitel školy na mailu bouchal@ghb.cz, případně na telefonu 569 669 330 a mob. 728 228 575.