Metodika ochrany zdraví v průběhu přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek na GHB v roce 2020

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 05. 2020

Následující poučení vychází z materiálu „Ochrana zdraví na SŠ, konzervatořích a VOŠ v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií,“ který vydalo MŠMT ČR 6. 5. 2020 a konkrétně jej rozvádí na podmínky Gymnázia Havlíčkův Brod.

Následující poučení vychází z materiálu „Ochrana zdraví na SŠ, konzervatořích a VOŠ v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií,“ který vydalo MŠMT ČR 6. 5. 2020 a konkrétně jej rozvádí na podmínky Gymnázia Havlíčkův Brod.

 

Příchod do školy

       Studenti z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.

       Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

       Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

       Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.

       Žáci z pátých a devátých tříd konající přijímací zkoušky odevzdají pedagogovi přítomnému ve vestibulu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde. Pokyn se netýká maturantů, ti již čestné prohlášení odevzdali.

       Vcházet do školy lze výhradně vestibulem.

       Bezprostředně po vstupu do vestibulu každý student provede dezinfekci rukou.

       Studenti se nepřezouvají, zbytné svršky odkládají na svou lavici ve třídě.

 

Pohyb ve škole

       Všichni studenti nosí ve společných prostorách roušky.

       Každý student má s sebou sáček na uložení roušky.

       Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet, společných a venkovních prostor studenti dbají na minimalizaci kontaktů jak mezi skupinami, tak jednotlivci.

       Studenti se zdržují výhradně v učebnách a přilehlých prostorách určených ke zkoušce.

       O přestávkách mezi bloky zkoušek mohou studenti na hřiště.

       V každé učebně je dávkovač na dezinfekci na ruce a zásobník s jednorázovými papírovými ručníky.

       Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.

       Dezinfekci často dotýkaných povrchů nebo předmětů budou uklízečky provádět po každém bloku zkoušek (kliky dveří, vypínače, klávesnice, myši, místa k sezení ve společných prostorách…).

 

Organizace písemných zkoušek a didaktických testů

       V lavici ve třídě smí být pouze jeden žák. 

       Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a u oken.

       Během testování ve třídě si studenti na pokyn pedagoga mohou sundat roušku.

       Při sejmutí roušky si každý student ukládá svou roušku do sáčku.

 

Organizace ústních zkoušek

       Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

       V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák.

       Každý žák v daném zkušebním bloku má vyhrazené své vlastní místo na přípravu ke všem zkouškám, jež v daném bloku vykoná. Pro samotnou zkoušku bude pro žáky vyčleněna zvláštní lavice tak, aby mezi zkoušeným a zkoušejícími byly zachovány požadované bezpečnostní rozestupy. Po každé vykonané zkoušce bude toto zkušební místo dezinfikováno.

       Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky ve vymezeném prostoru přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do celkového počtu 15 osob v učebně.

       V průběhu ústní maturitní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup minimálně 1,5 metrů.

       Při volbě otázek bude dodržen zvýšený hygienický standard.

       Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.

 

Podezření na příznaky COVID 19

       V kanceláři je k dispozici bezkontaktní teploměr.

       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

       Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky umístíme do jiné místnosti, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka.