Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2018/2019

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Výuka, Vydáno dne: 09. 09. 2018

V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do pátku 21. 9.

 

BIOCHEMIE, DĚJINY UMĚNÍ, Ekologie a evoluční biologie, FILMOVÝ SEMINÁŘ, FLORBAL, FYZIKÁLNÍ KROUŽEK, CHEMICKÝ KROUŽEK, kroužek ROBOTIKY A PROGRAMOVÁNÍ, PĚVECKÝ SBOR, PRAKTICKÝ SEMINÁŘ Z PSYCHOLOGIE, Příprava na zkoušku z francouzského jazyka DELF - úroveň A2, VOLEJBAL, VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY, ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

 

Název aktivity: BIOCHEMIE

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky  a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření (lékařské a veterinární fakulty, farmacie, přírodovědecké fakulty, zemědělské VŠ, VŠCHT, učitelství CH, Bi, ...)

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie a biologie

Přepokládaný čas/ místo konání: středa nebo pátek 14.35-16.10, PBI

 

Název aktivity: Dějiny umění

Vyučující: Mgr. Daniel Koráb

Zaměření: cyklus přednášek o dějinách umění

Cílová skupina: studenti GHB

Přepokládaný čas/ místo konání: úterý nebo čtvrtek 7.15.8.00, ATV

 

Název aktivity: Ekologie a evoluční biologie

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie a biologie, případně studenti z 3. ročníků a septimy

Přepokládaný čas/ místo konání: buď 1 hod v 7:15 – 8:00 v po nebo út nebo pá, nebo 2 hodiny odpoledne st nebo    14.35-16.10 ( dle dohody), PBI

 

Název aktivity: FILMOVÝ SEMINÁŘ

Vyučující: Mgr. Aleš Říman

Zaměření: Seminář by měl seznámit potenciální zájemce se světem kinematografie a jeho specifiky.  Jednotlivé semináře by se neměly dotýkat jen základů filmové teorie a historie, ale pokud možno i praxe – cílem semináře by nemělo být jen filmu porozumět a poznat stěžejní díla dějin kinematografie, ale ideálně i film zkusit napsat a natočit.

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: úterý 16.10-17.40 nebo pátek 14.15-15.45

 

Název aktivity: FLORBAL

Vyučující: Josef Prchal

Zaměření: florbal

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-16.45, velká tělocvična

 

Název aktivity: FYZIKÁLNÍ KROUŽEK

Vyučující: Mgr. Václav Vydlák

Zaměření: mechanika a molekulová fyzika a termika v rozsahu semináře z fyziky pro septimu a 3. ročník

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia (např. studenti septimy a třetího ročníku, kteří měli zájem o seminář z fyziky)

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15/ PFY

 

Název aktivity: CHEMICKÝ KROUŽEK

Vyučující:  Mgr. Jiří Karel

Zaměření: základy práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů, studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza, aktivity v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“; prohloubení učiva chemie nižších a vyšších ročníků gymnázia; příprava k chemické olympiádě kat. D, C, B

Cílová skupina: (tercie), kvarta, ročníky vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: pátek 14.30-16.30 jednou za 14 dní, LCH

 

Název aktivity: kroužek ROBOTIKY A PROGRAMOVÁNÍ

Vyučující: Mgr. Zuzana Šimůnková

Zaměření: základy robotiky, algoritmizace a programování, v případě zájmu i 3D tisk.

Cílová skupina: studenti kvarty a vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.30 – 15.15, UVT1

 

Název aktivity: PĚVECKÝ SBOR

Vyučující: Daniela Hamaričová

Zaměření: zpěv jedno i vícehlasých písní různých žánrů

Cílová skupina: studenti gymnázia se zájmem o sborový zpěv

Předpokládaný čas/ místo konání: čtvrtek 7.15 HV1

 

Název aktivity: PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PSYCHOLOGIE

Vyučující: Mgr. Kateřina Koštová

Zaměření: sebepoznávací skupinové techniky, praktické poznatky z vývojové psychologie pro rozvoj osobnosti

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia (maximální počet 12 studentů)

Přepokládaný čas/ místo konání: liché úterý 14.30 – 16.00 (čas lze upravit dle dohody s přihlášenými), pracovna školního psychologa v Kozí ulici

 

Název aktivity: Příprava na zkoušku z francouzského jazyka DELF - úroveň A2  - 1. pololetí

(pro zájemce informace také k B1)

Vyučující: Mgr. Petra Krulová

Zaměření: Úvodní obecné informace ke zkoušce.

Praktická část - poslech, porozumění čtenému textu, slohová část a ústní projev.

Zkouška nanečisto. Informace k hodnocení zkoušky, užitečné odkazy...

Cílová skupina: Studenti 6.A, 7.A, 8.A, 3.D, kteří chtějí mít v budoucnu celosvětově uznávaný diplom

z francouzského jazyka.

Přepokládaný čas/ místo konání: středa nebo pátek 7.15 - 8.00 / učebna J4

 

Název aktivity: VOLEJBAL

Vyučující: Mgr. Monika Sedláčková, Mgr. Gabriela Kučírková

Zaměření: Volejbal – příprava na školní soutěže. Zaměření na spolupráci studentů napříč ročníky. Sestavení stálých herních týmů a zdokonalování se v HČJ a HS.

Cílová skupina: 37 studentů nižšího i vyššího gymnázia (rozděleni do dvou herních skupin)

Přepokládaný čas/ místo konání: pondělí 7:00 – 8:00, středa 7:00 – 8:00 (střídají se dvě skupiny, každá jednou za 14 dní), velká tělocvična

 

Název aktivity: Všeobecné studijní předpoklady

Vyučující: Mgr. Libor Toman 

Druh aktivity: nepovinně volitelný předmět

Změření: Příprava k testům všeobecných studijních předpokladů – přijímacím zkouškám na vysoké školy

Cílová skupina: studenti posledních a předposledních ročníků

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-.00, U1A

 

Název aktivity: Zdravotnický kroužek

Garanti a vyučující: Mgr. Monika Sedláčková, Anna Zajíčková

Zaměření: výuka první pomoci

Cílová skupina: studenti gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-15.45, U5A