Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2017/2018

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Výuka, Vydáno dne: 08. 09. 2017

V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí. V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.

O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do pátku 22. 9. 

BIOCHEMIE, DĚJINY UMĚNÍ, Ekologie a evoluční biologie, FLORBAL, FYZIKÁLNÍ KROUŽEK, CHEMICKÝ KROUŽEK I, CHEMICKÝ KROUŽEK II, Konverzace v německém jazyce, kroužek INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, PĚVECKÝ SBOR, POZNÁVACÍ PRAKTIKUM Z BIOLOGIE, PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PSYCHOLOGIE, SOUDOBÉ DĚJINY, VOLEJBAL, VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY, ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

 

Název aktivity: BIOCHEMIE

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky  a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření (lékařské a veterinární fakulty, farmacie, přírodovědecké fakulty, zemědělské VŠ, VŠCHT, učitelství CH, Bi, ...)

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie a biologie

Přepokládaný čas/ místo konání: úterý 14.35-16.10, PBI

 

Název aktivity: Dějiny umění

Vyučující: Mgr. Daniel Koráb

 

Zaměření: cyklus přednášek o dějinách umění

Cílová skupina: studenti GHB

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 7.15

 

Název aktivity: Ekologie a evoluční biologie

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie a biologie, případně studenti z 3. ročníků a septimy

Přepokládaný čas/ místo konání: středa nebo pátek v 7:15 – 8:00 v PBI

 

Název aktivity: FLORBAL

Vyučující: Josef Prchal

Zaměření: florbal

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-16.45, velká tělocvična

 

Název aktivity: FYZIKÁLNÍ KROUŽEK

Vyučující: Mgr. Václav Vydlák

Zaměření: Cílem kroužku je ukázat žákům, že fyzika může být zajímavá a dokonce i zábavná. Těžiště práce kroužku bude proto spočívat v experimentech, které budou realizovat především samotní žáci. Volba témat bude pružně reagovat na „poptávku“ žáků. Ta se bude odvíjet a) od témat probíraných aktuálně v hodinách fyziky, b) od účasti v mezinárodní soutěži Pohár vědy.  Otevření tohoto zájmového útvaru plánujeme v souvislosti s realizací projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Díky moderním učebním pomůckám, které byly v rámci projektu pořízeny, nabídne kroužek inovativní přístup při studiu základních fyzikálních témat. Bude převažovat praktická, experimentální složka výuky nad výukou teoretickou. Tato aktivita vytvoří prostředí pro motivaci žáků k dalšímu studiu fyziky a přírodních věd.

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15/ PFY

 

Název aktivity: CHEMICKÝ KROUŽEK I

Vyučující: Mgr. Jiří Karel, RNDr. Milan Zimpl

Zaměření: základy práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů; prohloubení učiva chemie nižších ročníků gymnázia; příprava k chemické olympiádě kat. D, (C)

Cílová skupina: (tercie), kvarta, 1. ročník

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-16.15, pátek 14.30-16.30 jednou za 14 dní, LCH

 

Název aktivity: CHEMICKÝ KROUŽEK II

Vyučující: Mgr. Jiří Karel, RNDr. Milan Zimpl

Zaměření: studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza; prohloubení učiva chemie vyšších ročníků gymnázia; příprava k chemické olympiádě kat. C, B, (A)

Cílová skupina: kvinta - oktáva, 2. - 4. ročník

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-16.15, pátek 14.30-16.30 jednou za 14 dní, LCH

 

Název aktivity: Konverzace v německém jazyce

Vyučující, garant: Kristin Eckholt, Hana Justová

Cílová skupina: zájemci o jazyk z 1. – 4. roč., kvinty - oktávy

Zaměření: konverzace s rodilou mluvčí, rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikativních dovedností

Předpokládaný čas a místo konání: středa 14. 15 – 15. 45, učebna J2

 

Název aktivity: kroužek INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vyučující: Mgr. Zuzana Šimůnková

Zaměření: základy algoritmizace a programování - Python (textový režim),  Skratch (objektové programování a programování řízené událostmi), MIT AppInventor (programování pro mobilní zařízení), C# (pro pokročilé, zejména absolventy volitelného předmětu Programování)  a další dle zájmu; 3D tisk -  3D modelování a tisk na tiskárně Prusa i3; robotika – ukázky a základy programování robotů a mikročipů

Cílová skupina: studenti tercie, kvarty a vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: úterý 14.15 – 15.45, UVT1 (dle domluvy lze termín konání posunout o 15 minut později)

 

Název aktivity: PĚVECKÝ SBOR

Vyučující: Daniela Hamaričová

Zaměření: zpěv jedno i vícehlasých písní různých žánrů

Cílová skupina: studenti gymnázia se zájmem o sborový zpěv

Předpokládaný čas/ místo konání: čtvrtek 7.15 HV1

 

Název aktivity: POZNÁVACÍ PRAKTIKUM Z BIOLOGIE

Vyučující: Mgr. Pavla Kotnová

Zaměření: poznávání organismů s využitím přírodnin a sbírek gymnázia, mikroskopie v LBI a Badatelském centru, pomoc v přípravě k biologické olympiádě

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia se zájmem o zdokonalení v poznávání přírodnin.  Předmět je vhodný pro soutěžící v biologické olympiádě (školní a krajské kolo), maturanty a všechny zájemce o poznávání a pozorování přírody.

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 7:15-8:00, PBI, mikroskopování v LBI a BC po domluvě odpoledne 2 vyučovací hodiny

 

Název aktivity: PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PSYCHOLOGIE

Vyučující: Mgr. Kateřina Koštová

Zaměření: základy psychologie, praktické aktivity ve skupině

Cílová skupina: studenti předposledních a posledních ročníků víceletého i čtyřletého studia (maximální počet 12 studentů)

Přepokládaný čas/ místo konání: liché úterý 14.30 - 15.15

 

Název aktivity: SOUDOBÉ DĚJINY

Vyučující: Mgr. Libor Toman

Zaměření: izraelsko-arabský konflikt na Předním východě; konec studené války; pád komunismu ve střední Evropě; vznik a vývoj světového terorismu

Cílová skupina: všichni studenti gymnázia, veřejnost

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.10-15.40, U4.C

 

Název aktivity: Všeobecné studijní předpoklady

Vyučující: Mgr. Libor Toman

Změření: Příprava k testům všeobecných studijních předpokladů – přijímacím zkouškám na vysoké školy

Cílová skupina: studenti posledních a předposledních ročníků

Přepokládaný čas/ místo konání: čtvrtek 7.15-8.00, U4.C

 

Název aktivity: VOLEJBAL

Vyučující: Mgr. Monika Sedláčková, Mgr. Gabriela Kučírková

Zaměření: Volejbal – příprava na školní soutěže. Zaměření na spolupráci studentů napříč ročníky. Sestavení stálých herních týmů a zdokonalování se v HČJ a HS.

Cílová skupina: 37 studentů nižšího i vyššího gymnázia (rozděleni do tří herních skupin)

Přepokládaný čas/ místo konání: pondělí 7:00 – 8:00, středa 7:00 – 8:00 (střídají se dvě skupiny, každá jednou za 14 dní), velká tělocvična

 


Název aktivity: Zdravotnický kroužek

Garanti a vyučující: Mgr. Monika Sedláčková, Martina Tvrdá, Michaela Tůmová (8.A)

Zaměření: výuka první pomoci

Cílová skupina: studenti gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: čtvrtek 16.15-17.00, U8.A