Státní maturita z češtiny pro školní rok 2018/2019

Autor: Mgr. Aleš Říman <riman(at)ghb.cz>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 30. 09. 2018

Dne 30. 9. byl v souladu s platnou legislativou zveřejněn na stránkách www.ghb.cz školní kánon literatury pro rok 2018/2019, a to opět v sekci ke stažení ve formátu pdf. Kánon byl upraven na základě požadavků vyučujících maturitních ročníků.

Dne 30. 9. byl v souladu s platnou legislativou zveřejněn na stránkách www.ghb.cz školní kánon literatury pro rok 2018/2019, a to opět v sekci ke stažení ve formátu pdf. Kánon byl upraven na základě požadavků vyučujících maturitních ročníků.

Připomeňme, že český jazyk a literatura tvoří základní pilíř povinných zkoušek.

Zkouška z českého jazyka a literatury má tři části: ústní, didaktický test a písemnou práci. Váha tří dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je stejná, tedy 1:1:1. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky.

Didaktický test

Zadání této části zkoušky je připravováno centrálně a je pro všechny školy v celé republice stejné. Základní úroveň obsahuje pouze tzv. uzavřené testové úlohy, což znamená, že řešitel si vybírá z předem hotových odpovědí tu, kterou považuje za správnou.

Písemná práce

Každý žák dostane při zahájení této části zkoušky seznam 6 témat, z nichž si vybírá jedno. Na rozhodnutí o výběru mají žáci 25 minut, pak jim je dáno 60 minut na vypracování úlohy. Ve školním roce 2018/2019 budou opět písemné práce opravovat centrálně certifikovaní hodnotitelé.

Ústní zkouška

Žák si samostatně vybírá 20 literárních děl podle následujícího klíče. Každé dílo potom představuje jednu maturitní otázku:

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Pro studenty našeho gymnázia je při výběru četby závazný výše zmíněný kánon. Texty, které v něm nejsou, nemohou studenti ve svých seznamech uvádět. Vlastní seznam přečtené literatury odevzdají studenti do konce března 2019 svému češtináři. Pokud tak neučiní, losují si u maturitní zkoušky knihu z celého kánonu.

 

Dne 30. 9. 2018                  Mgr. Aleš Říman, předseda předmětové komise ČJ