Povinně zvěřejňované informace

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 23. 02. 2014Informace povinně zveřejňované dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Havlíčkův Brod

2. Důvod a způsob založení

Gymnázium Havlíčkův Brod bylo zřízeno na žádost německobrodských konšelů, zřízení povoleno 17. srpna 1735 vydanou listinou císaře Svaté říše římské, krále českého, uherského a arcivévody rakouského Karla VI., otevřeno pompézní slavností 4. listopadu téhož roku.

Gymnázium bylo založeno ve stejné době, kdy se rodil Santiniho architektonický skvost na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, při slavnostním otevírání školy držel hlavní řeč opat Václav Vejmluva, hlavní iniciátor a mecenáš zelenohorského projektu. Byla to doba, kdy si elita česky mluvící společnosti uvědomovala hrozbu zániku českého etnika, reagovala na toto nebezpečí investicemi do vzdělání a kultury, a tak připravila půdu pro budoucí národní obrození. Gymnázium Havlíčkův Brod patří od těch dob k vlajkovým lodím vzdělanosti v regionu a jeho pohnuté a krkolomné dějiny jsou věrným zrcadlem toho, jak se ta či ona politická moc ke vzdělanosti stavěla. Výsledky, kterých současní studenti i absolventi školy dosahují, přesvědčivě ukazují, že současné gymnázium důstojným způsobem rozvíjí své nejlepší tradice.

Současným zřizovatelem Gymnázia Havlíčkův Brod jest Kraj Vysočina, jenž existenci gymnázia právně ukotvil zřizovací listinou schválenou usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 045/05/01 ZK ze dne 18. září 2001.

Ve zmíněné listině se praví, že hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Organizační struktura Gymnázia Havlíčkův Brod

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Tamtéž

4.3. Úřední hodiny

V pracovních dnech vyjma letních prázdnin 7.30-15.00
O letních prázdninách pondělí 9.00-12.00

4.4. Telefonní čísla

Přímá telefonní čísla zaměstnanců školy

4.5. Číslo faxu

Škola nemá fax

4.6. Adresa internetových stránek

www.ghb.cz

4.7. Adresa e-podatelny

spisovasluzba@ghb.cz

4.8. Další elektronické adresy

Pedagogický sbor GHB

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 259818354/0300

6. IČ

Identifikační číslo povinného subjektu: 60126621

7. DIČ

Nejsme plátci DPH, tudíž nemáme daňové identifikační číslo

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet

Finanční plán 2013

9. Žádosti o informace

Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese: ghb@ghb.cz nebo osobně na sekretariátu školy – Štáflova 2063, Havlíčkův Brod

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá administrativní pracovnice školy paní Kušnírová. Po jejich zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci. Žádosti doručené osobně, elektronickou poštou, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy v ředitelně na adrese Štáflova 2063, Havlíčkův Brod.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Používané formuláře najdete v download sekci na webových stránkách školy.

Nejčastěji požívané formuláře jsou zde pod hypertextovým odkazem:

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy

Školní řád (včetně pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků)

15. Úhrady za poskytování informací

1. Kopie 1 stránky A4 formátu 2,- Kč
2. Oboustranná kopie A4 formátu 3,- Kč
3. Kopie 1 stránky A3 formátu 4,- Kč
4. Oboustranná kopie A3 formátu 5,- Kč
5. Černobílý tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 2,- Kč
6. Barevný tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 5,- Kč
7. Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů (záloha 50% předpokládané ceny) dle hodinové sazby pov. pracovníka
8. Poskytnutí požadovaných výstupů na magnetickém nosiči (CD) 30,- Kč
9. Informační brožura (podle kalkulace nákladů) podle kalkulace nákladů
10. Poštovní služby podle skutečných nákladů

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA HAVLÍČKŮV BROD v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2017
17. Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)
Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)