Nové informace pro uchazeče o studium na GHB

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 04. 2009

V pátek 03. 04. 2009 jsme odeslali všem uchazečům o studium pozvánky k přijímacím zkouškám a některým též oznámení o nekonání přijímací zkoušky.V pátek 03. 04. 2009 jsme odeslali všem uchazečům o studium pozvánky k přijímacím zkouškám a 12 zájemcům o 4letý studijní cyklus též oznámení o nekonání přijímací zkoušky. Vzhledem k počtu a struktuře přihlášených bylo nutné konzultovat počet otevíraných tříd pro školní rok 2009/2010 s našim zřizovatelem (Kraj Vysočina), z tohoto důvodu jsme i samotné pozvánky a oznámení zaslali s mírným zpožděním. Zákonem danou lhůtu (08. 04. 2009) jsme sice neporušili, přesto je nám líto, že uchazeči a jejich rodiče museli kvůli výše zmíněným důvodům čekat.

V příštím školním roce otevřeme pouze jednu primu (8letý studijní cyklus) a jednu 1. třídu (4letý studijní cyklus). Tímto způsobem budeme přijímat ještě další 3 roky a počínaje školním rokem 2013/2014 otevřeme ve 4letém cyklu paralelní třídu. Současný počet tříd tak postupně snížíme z 20 na 16 a zároveň změníme poměr tříd 8letého cyklu k 4letému ze současného 16:4 na budoucích 8:8. Dnešní žáci 5. tříd ZŠ tak budou mít daleko větší šanci dostat se z 9. třídy na GHB než současní deváťáci.

 

Další pokyny související s přijímacím řízením:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na www.ghb.cz nejpozději 24. dubna 2009. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zákonný zástupce převzít přímo v budově gymnázia 24. nebo 27. dubna, a to vždy od 15 do 18 hod. Současně bude moci prokazatelně odevzdat svůj zápisový lístek.

Nepotvrdí-li do 5 pracovních dnů uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče (§60a odst. 7 školského zákona).

Milan Novák, ředitel GHB - kontakt zde