První moucha nového přijímacího řízení

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 02. 2009

Vážení zájemci o studium na GHB, dovolujeme si vás touto cestou upozornit na jistý nesoulad požadavků nového formuláře přihlášky na SŠ a platné legislativy. Vězte proto, že prospěch ze ZŠ musí být v každém případě potvrzen!Vážení zájemci o studium na GHB, dovolujeme si vás touto cestou upozornit na jistý nesoulad požadavků nového formuláře "Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole" a příslušné legislativy, tedy vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Protože je na 2. straně přihlášky uvedena kolonka "Kulaté razítko a podpis ředitele školy nebo Podpis uchazeče" s odvoláním na poznámku "nehodící se škrtněte", mají uchazeči a jejich rodiče oprávněný dojem, že není třeba žádat ředitele ZŠ o potvrzení a že stačí pouze přihlášku opatřit uchazečovým podpisem. Pokud však přihláška nebude potvrzená, říká zmíněná vyhláška zcela jasně, že je k ní nutné přiložit i ověřené kopie vysvědčení.

Z tohoto pohledu vám doporučujeme nechat si přihlášku kulatým razítkem a podpisem ředitele ZŠ potvrdit.

Věříme, že tímto naším prohlášením zamezíme případným budoucím nesrovnalostem a že se zároveň bude jednat o jedinou "mouchu" nového modelu přijímacího řízení.

V Havlíčkově Brodě dne 11. 02. 2009             Milan Novák, ředitel školy