Na nižším gymnáziu se studijními průkazy

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 02. 2007

Pro studenty prim až kvart (odpovídající 6. – 9. ročník základní školy) jsme se rozhodli zavést na základě přání rodičů studijní průkazy. Usilujeme tím o zkvalitnění komunikace mezi školou a rodinou, současně tak chceme předcházet případným klasifikačním a výchovným problémům.

Pro studenty prim až kvart (odpovídající 6. – 9. ročník základní školy) jsme se rozhodli zavést na základě přání rodičů studijní průkazy. Jejich existencí usilujeme o zkvalitnění komunikace mezi školou a rodinou, současně tak chceme předcházet případným klasifikačním a výchovným problémům. Toto téma bylo diskutováno s tzv. třídními důvěrníky a zároveň členy Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia na setkání s ředitelem školy již v září 2006, dále se pak pro jejich zavedení vyjádřili rodiče hlasováním v jednotlivých třídách 29. 11. 2006, kdy probíhaly třídní schůzky.  Pro Vaši lepší představu o používání tohoto dokumentu Vám předkládáme následující přehled základních pravidel: 

1.         Studijní průkaz má všechny náležitosti oficiálního dokumentu, který dokazuje, že dotyčný je studentem školy. Je řádně vyplněný, opatřený razítkem školy a podpisy studenta, třídního učitele a ředitele školy. Chce-li student používat studijní průkaz k ověřování svého věku např. v dopravě nebo při poskytování slev v ČR a zahraničí, může na příslušné místo umístit i svou aktuální fotografii. Student je povinen studijní průkaz nosit do školy a mít ho na výuce u sebe.

2.         Přehled výsledků studia: předměty jsou zapsány ve stejném pořadí jako v třídním výkazu, student má povinnost si získané známky zaznamenávat, vyučující zapisuje sám pouze známku z ústního zkoušení, kterou potvrzuje svým podpisem.

3.         Termíny třídních schůzek a školních prázdnin si student zapisuje po oznámení třídním učitelem.

4.         Sdělení slouží ke komunikaci mezi školou a rodiči (oznámení termínů školních i mimoškolních akcí, sdělení školy provozního charakteru, informace o chování, informace o průběžné klasifikaci, informace o problémech s evidencí absence, pochvaly, …), jakýkoliv vyučující může po studentovi žádat, aby mu jeho sdělení bylo předloženo podepsané rodičem.

5.        Nepřítomnost slouží k omlouvání žákovy absence rodiči nebo lékařem, student vrátil na konci 1. pololetí stávající omluvný list.

6.        Ostatní záznamy (str. 7) je doplňková rubrika určená pro poznámky žáka, např. rozvrh hodin, konzultační hodiny jeho vyučujících atd.