Nový školní řád Havlíčkova gymnázia!

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 01. 2007

16. ledna 2007 byl schválen Školskou radou Havlíčkova gymnázia nový školní řád. V tento den zároveň nabyl platnost. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dokument definující vztahy mezi studenty a učiteli, měl by mít zásadní vliv na celkovou atmosféru ve škole, podmínky pro studium a hodnocení práce studentů; v neposlední řadě doufáme i ve zlepšení komunikace mezi žáky (rodiči) a učiteli.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Školské radě GHB za konstruktivní připomínky a schválení školního řádu a pedagogům a zástupcům Studentské rady, kteří aktivně připomínkovali jednotlivé verze. Studentská rada měla možnost zasáhnout do obsahu svými setkáními v září a říjnu 2006 a také jednáním s ředitelem školy dne 10. října 2006, mnohé její podněty byly do školního řádu zapracovány. Budeme velmi rádi, pokud se Studentská rada více "stmelí" a bude seriózním partnerem pro vedení školy i v dalších tématech...

Školní řád jako webová stránka | Školní řád ke stažení ve formátu PDF

Krátký komentář k vlastnímu obsahu školního řádu:

§ 1 - § 3, § 10 Práva a povinnosti, bezpečnost, výchovná opatření
Věříme, že studenti budou v patřičné míře využívat svá práva (na informace, na konzultace, na poradenské služby, na možnost anonymně se vyjádřit prostřednictvím schránky důvěry, na možnost odvolat se k řediteli školy, na právo volit a být volen do různých orgánů, ...) a že si na druhou stranu budou vědomi svých povinností. Při porušení těchto zásad mohou být potrestáni, což řeší § 10 "Výchovná opatření".

§ 4 - § 9
Pobyt ve škole, průběh vyučování a přestávek a detailní postupy, jak se chovat při omlouvání absence - to jsou okruhy obsažené v další části řádu. Je možné se zde např. dozvědět, že do školy je mimo dobu od 6.30 do 16.30 hod. možný vstup pouze se souhlasem vyučujícího nebo školníka, dále též jak postupovat při ztrátě či poškození věcí, jak je možné omlouvat svou nepřipravenost na hodinu v případě vážných důvodů, jaké jsou povinnosti žákovské služby atd.

Druhá část školního řádu je věnována pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

§ 11
Zde se dozvíte, jak učitelé Havlíčkova gymnázia definují jednotlivé stupně prospěchu i chování. Např. dvojku (chvalitebný) při hodnocení prospěchu si představujeme takto: "Žák v podstatě uceleně, přesně a úplně ovládá kompetence důležité pro osobní rozvoj a budoucí uplatnění ve společnosti. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti."

§ 13 - § 17
Největší změnu z těchto paragrafů představuje hlavně symbolická "třináctka", usiluje totiž o co největší míru jednoty a spravedlnosti při klasifikování studentů jednotlivými učiteli. Zásady (jak se klasifikuje během klasifikačního období, jak je žák seznamován s výsledky zkoušení a testů, jaké pravomoci má učitel v případě nepřítomnosti žáka při testování atd.) musí jednoznačně znát každý student od prim a 1. ročníku až po oktávy a 4. ročník, jejich detailní prostudování velmi pomůže také rodičům v komunikaci jednak se svými dětmi o škole a známkování, ale také s vyučujícími při třídních schůzkách a konzultacích. Jako příklad uvedeme odstavce 12 až 14:

(12) Žák má právo na přiměřený počet dílčích klasifikačních podkladů v závislosti na týdenní hodinové dotaci příslušného předmětu. V případě menšího počtu známek než 2 za čtvrtletí a 4 za pololetí v daném předmětu (předmět s týdenní dotací 2 a více hodin) je učitel povinen odpovědně zvážit, bude-li žáka klasifikovat v řádném termínu. Přihlíží přitom k výpovědní hodnotě jednotlivých známek a případně vytvoří žákovi podmínky pro získání známek doplňujících.

(13) V případě absence dosahující 30% a více v daném předmětu je učitel povinen odpovědně zvážit, bude-li žáka klasifikovat v řádném termínu. Přihlíží přitom k výši absence, k jejímu období, k žákově nepřítomnosti při psaní písemných prací apod.

(14) Pokud žák neodevzdá zadanou práci v určeném termínu, nebo se prokáže, že odevzdaná práce nebo její část je plagiátem, je hodnocena nedostatečně.

§ 19 Individuální vzdělávací plán
Na našem gymnáziu studuje mnoho velmi nadaných studentů, kterým jsme schopni v rámci studia pro další podporu jejich nadání nabídnout individuální vzdělávací plán. Možnost studovat "individuálně" se řeší ve spolupráci s externími poradenskými centry (Pedagogicko-psychologická poradna, Mensa ČR), s výchovným poradcem školy a ředitelem.

§ 21 Závěrečná ustanovení
Demokraticky se snažíme přistupovat ke školnímu řádu jako celku, považujeme ho za dokument otevřený. Díky odstavci 3 tohoto paragrafu je proto možné navrhovat (členové školské rady, pedagogové, rodiče, studenti, vedení školy) změny a doplňky školního řádu, které pak musí být projednány pedagogickou radou a schváleny školskou radou.

Budeme rádi, pokud nám své připomínky ke školnímu řádu (kladné i záporné) sdělíte.

Mgr. Milan Novák, ředitel (ghb@ghb.cz)
Mgr. Danuše Vejrová, zástupkyně ředitele a výchovný poradce (vejrova@ghb.cz)
Mgr. Jiří Rojka, zástupce ředitele (rojka@ghb.cz)