Maturitní zkouška ve šk. roce 2009/2010

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 24. 10. 2006Maturitní zkouška studentů středních škol bude od školního roku 2009/2010 probíhat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (§77 - §82). Nová maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá tří zkoušek:

 1. Český jazyk
  • didaktický test (Didaktický test z českého jazyka je tvořen uzavřenými úlohami a trvá 60 minut. Vyhodnocení testu probíhá centrálně. Vzhledem k celkovému hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka má didaktický test třetinovou váhu.)
  • strukturovaná písemná práce (Strukturovaná písemná práce je složena z úloh s široce otevřenými odpověïmi a trvá 60 minut. Vyhodnocení písemné práce probíhá na škole a provádějí je zpravidla učitelé této školy - hodnotitelé. Hodnocení bude realizováno vždy individuálně, dvěma nezávislými hodnotiteli. Za nezávislost hodnocení zodpovídá školní maturitní komisař. Výsledné hodnocení je dáno následně konsensuální dohodou obou hodnotitelů pod dohledem školního maturitního komisaře. Strukturovaná písemná práce má v celkovém výsledku třetinovou váhu.
  • ústní část zkoušky (Ústní část zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí v termínu stanoveném ředitelem školy. Pro ústní část zkoušky je stanoven kánon titulů z české i světové literatury, z něhož si žáci vybírají 20 titulů. Kánon je součástí Katalogu požadavků k maturitní zkoušce – český jazyk, podobně jako pravidla pro výběr titulů z kánonu. Vybrané tituly nahlásí žák svému učiteli českého jazyka nejpozději 4 týdny před termínem konání ústní zkoušky.
   Žákův seznam děl tvoří seznam jeho maturitních zadání (otázek), z něhož si jedno losuje. Po vylosování zadání má žák 15 minut na přípravu ke zkoušce, samotná zkouška před zkušební komisí trvá 15 minut. Všichni žáci konají ústní zkoušku podle pracovního listu, který je tvořen výoatkem z daného titulu, výoatkem z neuměleckého textu a závaznou strukturou zkoušky.
   Žáci, kteří zahájili studium ve čtyřletém cyklu a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií před 1. 9. 2006, skládají ústní část zkoušky podle upraveného modelu: pro ústní část zkoušky těchto žáků ředitel školy stanoví školní kánon minimálně 40 titulů, ze kterého si žáci vybírají 20 titulů. Pravidla pro výběr titulů z kánonu pro tyto žáky neplatí.
   Ústní část zkoušky má v celkovém výsledku třetinovou váhu.
 2. Cizí jazyk 1 (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, IJ)
  • didaktický test (Didaktický test z cizího jazyka se skládá ze dvou subtestů - poslech s porozuměním v délce 35 - 40 minut a čtení s porozuměním a jazyková kompetence, který je tvořen uzavřenými úlohami vztahujícími se k textům v cizím jazyce. Každý subtest má čtvrtinovou váhu v celkovém výsledku zkoušky z cizího jazyka.)
  • strukturovaná písemná práce (Strukturovaná písemná práce má 2 části, které jsou uvedeny instrukcemi v českém jazyce a zadáním v jazyce českém nebo cizím. Délka požadovaného textu je dána slohovým útvarem a ověřovanými dovednostmi a je vždy v instrukcích vyjádřena povoleným rozmezím počtu slov. Žák zapisuje své odpovědi do testového sešitu na vyznačené řádky.)
  • ústní část zkoušky (Ústní zkouška trvá 15 minut a má 4 části. Před zahájením ústní zkoušky má každý žák 15 minut na přípravu. Při přípravě i v průběhu zkoušení žák pracuje s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky a má pro všechna zadání jednotnou strukturu.)
 3. Volitelná zkouška (Matematika 1, Občanský základ, Přírodovědně technický základ nebo Informačně technologický základ)
  • didaktický test

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (organizací nové maturitní zkoušky je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, www.cermat.cz) všem maturantům ve stejném termínu, za stejných podmínek a na stejné úrovni (viz. jednotné testovací schéma pro školní rok 2007/2008). Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Obsah zkoušek vychází z katalogů požadavků k maturitní zkoušce a orientuje se na základní znalosti a dovednosti, které mají význam pro budoucí život žáka, což naše škola zohledňuje a na tento druh zkoušek a jejich dílčí subtesty žáky již od roku 2002 připravuje.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a vzdělávacích záměrů. Skládá se ze tří povinných zkoušek a z maximálně čtyř zkoušek nepovinných. Na rozdíl od společné části je stanovení obsahu, formy a témat zkoušek v profilové části maturity v pravomoci ředitele školy. Součástí nabídky ředitele školy pro povinné zkoušky profilové části maturity mohou být i zkoušky, které zadává ministerstvo (český jazyk a literatura, polský jazyk, cizí jazyky 1 a 2, matematika 2, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis).

U nepovinných zkoušek jsou ministerstvem zadávané zkoušky pevnou součástí nabídky, z níž žák vybírá. Tuto nabídku může ředitel školy podle svého rozhodnutí doplnit o zkoušky další, které vyplývají z oborového zaměření či tradic školy. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitní vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Přihláška k maturitní zkoušce, protokol o výsledcích žáka

Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané řediteli školy. Přihlášky žáků musí být řediteli podány nejpozději do 15. října posledního ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Ředitel školy zajistí na základě individuálních přihlášek žáků hromadné přihlášení žáků školy ke zkouškám zadávaným ministerstvem, a to nejpozději do 10. listopadu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vystaví každému žákovi protokol o výsledcích zkoušek zadávaných ministerstvem. Protokol je podkladem pro vystavení maturitního vysvědčení.